Přejít k obsahu


Problematika elektronického doručování v pracovněprávních vztazích

Citace:
JANÁK, M. Problematika elektronického doručování v pracovněprávních vztazích. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 244-251. ISBN: 978-80-210-6084-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The issue of electronic delivery in labor law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, jako základní právní předpis regulující právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci upravuje samostatně též i oblast doručování. Tato je in concreto obsaženo, poměrně skrytě, a to v části třinácté, hlavě čtrnácté, ustanovení § 334 až § 337 zákoníku práce. Při doručování písemností v pracovně právních vztazích je tedy nezbytné, aby se účastnici pracovněprávního vztahu řídily podle výše uvedené právní úpravy a nikoliv podle jiného právního předpisu či podle zavedené praxe, což se týká zejména zaměstnavatelů. V běžné pracovní praxi nebývá výjimkou, že zaměstnanec či zaměstnavatel o samostatné pracovněprávní úpravě doručování vůbec nevědí. Příčinnou takovéto vědomosti se smluvní strany mnohdy dopouští zcela zbytečných chyb, které mohou právně způsobit i fatální následky jako např. neúčinnost doručení výpovědi či jiné.[1] Dlužnou poznamenat, že právní úprava doručování podle zákoníku práce je ze své podstaty úpravou kogentní, která neumožňuje smluvních stranám sjednání jiného postupu. Cílem tohoto článku je tedy zejména seznámit čtenáře, ať již jako zaměstnance či zaměstnavatele, s právní úpravou elektronického doručování v rámci pracovněprávních vztahů, jichž jsou účastníky.
Abstrakt EN: Act No. 262/2006 Coll., The Labour Code, as amended, as the basic law regulating relations between employers and employees also provides area concerning delivery. This is contained in concreto, quite secretly, in the thirteenth, fourteenth head, § 334 to § 337 of the Labour Code. In the service of documents in labor relations is therefore necessary that the party employment relationship governed by the above rules and not under any other regulation or by established practices. In usual business practice is not the exception, that the employee or employer does not know about delivery regulations under the Labour Code. Such causal knowledge, the Parties commit often completely unnecessary mistakes that can legally cause fatal consequences such as ineffectiveness of the notice or other signifiant acts. Due note that the rules governing the delivery area under the Labour Code is essentially mandatory treatment, which does not allow the contracting parties to negotiate anything else. The aim of this article is particularly to familiarize the reader, whether as an employee or employer, with the legal regulation of electronic delivery in labor relations, which they are participants.
Klíčová slova

Zpět

Patička