Přejít k obsahu


Requirements engineering

Citace:
ČERNÁ, M. Requirements engineering. Trendy v podnikání, 2013, roč. 3, č. 1, s. 42-48. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Requirements engineering
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Před deseti, dvaceti lety, se v souvislosti s rostoucí důležitostí informací vydělila nová vědní disciplína, informační management. Existuje mnoho přístupů k této disciplíně. Jeden z nich je založen na zdůraznění komplexního, systémového a systematického přístupu k životnímu cyklu požadavku. Jedná se o Requirements engineering. Tento obor obsahuje prvky managementu, vývoje nebo identifikace a formulace požadavků. Requirements engineering je možné rozdělit na dvě sub-disciplíny, requirements development a requirements management. Formulace, identifikace, analýza, specifikace, ověření a také sdílení požadavků vyžaduje mnoho specifických aktivit zajišťovaných velkým množstvím odborníků s různou specializací, ne jen odborníky z oblasti IT. Veškeré aktivity musí být koordinovány, aby bylo požadovaného výstupu dosaženo bez prodlev nebo nedorozumění. Důležitou osobou v rámci requirements managementu je proto analytik požadavků. Praktické přínosy práce s požadavky jsou popsány v předloženém článku. Problém, který zůstává v obou disciplínách nevyřešen, je zmíněn v závěru článku. Jedná se o tendenci podceňovat teoretické znalosti a obecný odpor k teorii, který vede k významným prodlevám v procesu vylepšování requirements engineeringu.
Abstrakt EN: Ten to twenty years ago, in connection with increasing importance of information, was established new discipline, information management. There are many approaches to this discipline. One of them is based on emphasizing complex, system and systemantic approach to life cycle of requirement and includes both types of terms, technical and non-technical. It is Requirements engineering. This discipline includes elements of management, development or identification and formulation of requirements. Requirements engineering can be divided to two sub-disciplines, requirements development and requirements management. Formulation, obtaining, analysing, specifying, verification and also sharing requirements requires many specific activities ensured by huge number of people with different specialization, not only by IT engineers. All activities have to be coordinated to reach required outcome without delay or misunderstanding. Important person for requirements management is therefore the requirements analyst. Practical benefits of working with requirements are described in the presented article. The greatest problem that remains in both disciplines unsolved is mentioned at the end of the article. It is the tendency to underestimate theoretical knowledge and resistance to theory in general which leads to a significant delays in the process of requirements engineering improvement.
Klíčová slova

Zpět

Patička