Přejít k obsahu


Lidové písně z Plzeňska pro zpěv a klavír v úpravě Oldřicha Blechy

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R., BEZDĚK, J. Lidové písně z Plzeňska pro zpěv a klavír v úpravě Oldřicha Blechy. 1. vyd. Plzeň : ArtKrist - Miloslav Krist, 2013, 95 s. ISBN: 978-80-904364-8-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Folk songs from Pilsen for voice and piano arrangements by Oldrich Blecha
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ArtKrist - Miloslav Krist
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kniha o skladateli a sběrateli lidových písní Oldřichu Blechovi (1892 - 1951) vznikla na základě materiálů, které získala pro svou dizertační práci a následně zpracovala v monografii Romana Feiferlíková, spoluautorka předložené publikace . Oldřich Blecha sebral lidové písně v době 2. světové války a mnoho z nich doplnil vkusným klavírním doprovodem. Bohužel se nepodařilo za jeho života tyto písně vydat tiskem, a proto zůstaly téměř zapomenuty. Objevený zdroj se rozhodla využít z následujících důvodů: 1. Připomenout širší hudební veřejnosti lidové písně z Plzeňska i autora jejich úprav, tzn. zmapovat i na pozadí jeho života a díla určitý úsek hudební historie Plzeňského kraje. 2. Připomenout nosné základy pěvecké techniky, které jsou nejdůležitější při ušlechtilém podání české lidové písně (a nejen té). Autorka je současně pedagožkou zpěvu . 3. Na půdorysu úprav lidových písní pro zpěv a klavír ukázat interpretační principy tak, jak je ve své knize systemizoval český významný hudební vědec Jaroslav Zich (1912 ? 2001) .
Abstrakt EN: ldrich Blecha took folk songs during the second World War II and many of them added tasteful piano accompaniment. Unfortunately we could not for the life of these songs give the press, and therefore remained almost forgotten. Discovered resource has decided to use for the following reasons: First Remind wider music community folk songs from Pilsen and author of adjustments, ie. map out the background of his life and work a section of musical history of the. Second Remind supporting foundations singing techniques that are most important in their generous filing Czech folk songs (and only then). The author is also my teacher singing. 3rd In the shape of folk songs for voice and piano show interpretative principles as in his book systemizoval important Czech musicologist Jaroslav Zich (1912-2001).
Klíčová slova

Zpět

Patička