Přejít k obsahu


Kovací válce jako jedna z možností předkování

Citace:
HLAVÁČ, J., ZAHÁLKA, M., STANĚK, J. Kovací válce jako jedna z možností předkování. Kovárenství, 2013, roč. 2013, č. 47, s. 57-61. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forging rolls as a possibility of pre-forge operation
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Ing. Martin Zahálka , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc.
Abstrakt CZ: Článek názorným způsobem demonstruje na příkladu předkování pomocí kovacích válců, jak je konstrukce tvářecího stroje pevně spjata s provozovanou technologií. Předkování je operací předcházející kování v kovacím klikovém lise. V prvním kroku je zvolen vhodný představitel výkovku, který odpovídá velikosti lisu. Ze simulace tváření jsou pro potřeby virtuální simulace zatížení stroje odečteny hodnoty svislých sil, které zatěžují válce a jejich uložení, a hodnoty momentu, které jsou potřebné pro návrh pohonu stroje. U kovacích válců jsou okrajové podmínky poměrně jednoduché, skládají se z ukotvení stojanu k základu a ze sil excentricky zatěžujících kovací válce.
Abstrakt EN: This article with example of pre-forming using forging rolls illustratively demonstrates as the structure of the forming machine is firmly connected with the technology. Pre-forming are the operations prior to forging with the crankshaft forging press. The first step is to select suitable representative forging, which corresponds to the size of the press. From the simulation of metal forming are for the purpose of virtual simulation machine load determined the values of vertical forces which loads rolls and its bearing, and torque values that are needed for the design of the machine drive. Boundary conditions are relatively simple for forging rolls. They consisting of stand anchoring to the base and of forging force eccentrically loading rolls.
Klíčová slova

Zpět

Patička