Přejít k obsahu


MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÉ MODELOVÁNÍ VÝVOJE STRUKTURY VE STRATEGICKÉ ČÁSTI ZÁPUSTKOVÉHO VÝKOVKU

Citace:
VANČURA, F., PILEČEK, V., BUBLÍKOVÁ, P., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÉ MODELOVÁNÍ VÝVOJE STRUKTURY VE STRATEGICKÉ ČÁSTI ZÁPUSTKOVÉHO VÝKOVKU. Kovárenství, 2013, roč. 47, č. květen, s. 114-117. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material-technological Modeling of Structure Development in Strategic Section of Die Forging
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Filip Vančura , Ing. Vít Pileček , Ing. Petra Bublíková , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Materiálově-technologické modelování je postup, při kterém je reálná technologie odzkoušena na vzorku materiálu o malém objemu prostřednictvím termomechanického simulátoru. Expozice vzorku probíhá za podmínek, které se přibližují reálným podmínkám provozu. Tento postup přináší velké výhody především při zavádění nových technologií tváření, stejně jako při jejich optimalizaci. V článku je popsán vývoj materiálově-technologického modelu kritické oblasti bezpečnostního dílce zápustkového výkovku z oceli 25CrMoS4. Materiálově-technologický model zahrnuje komplexní teplotní profil technologického řetězce a skutečné deformace ve čtyřech tvářecích operacích postupového kování. Výchozí data pro tvorbu modelu byla naměřena v reálném provozu na kovacích linkách a doplněna výsledky získanými FEM simulací. Technickou komplikaci představuje skutečnost, že čistý čas jednotlivých tvářecích operací je v řádech desetin vteřiny, přičemž celý proces trvá desítky minut. Napodobit celý proces tedy vyžaduje velmi krátké reakční časy a vysokou přesnost řízení ohřevu a celého zkušebního zařízení. K porovnání struktur pro ověření shody modelu s výkovkem byla provedena metalografická analýza a ta byla doplněna zkouškou tvrdosti podle Vickerse.
Abstrakt EN: Material-technological modeling is the procss by which is a real technology tested on a sample of a material with a small volume through termomechanical simulator. Exposure of a sample takes place under conditions that approximates a real conditions of a real production. This procedure has great advantages especially when a new forming technologies are introduced, as well as for their optimization. The article describes the development of material-technological model of the critical area of the security components, die forging of steel 25CrMoS4. Material-techological model includes a complete temperature profile of the technological chain and true strain in the four forming operations of the step forging. Initial data for the model was measured in the real production on the forging lines and completed by the results obtained by FEM simulations. Technical complication is that the actual time of forming operations is in the order of tenths of a second, the whole process takes about ten minutes. Emulate the process therefore requires a very fast reaction times and high precision heating control of the testing equipment. To compare the structures for verification of the model with the forging, metallographic analyse was performed and it was completed by Vickers hardness test.
Klíčová slova

Zpět

Patička