Přejít k obsahu


IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku

Citace:
HINKE, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, Praha, 2013, 142 s. ISBN: 978-80-87197-65-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IAS/IFRS and reporting financial position
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Alfa Nakladatelství, Praha
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Rozvoj světové ekonomiky klade požadavky na sjednocování účetních postupů směrem k vytvoření jediného "globálního" účetního systému, který by byl celosvětově použitelný a akceptovatelný. Tato publikace analyzuje principy a techniky obsažené v IAS/IFRS, konfrontuje tento účetní systém se systémem vedeným dle právních předpisů ČR a dále prezentuje původní výsledky výzkumů. Obsah publikace se zaměřuje zejména na hodnocení finanční pozice podniků, proto jsou stěžejní kapitoly práce demonstrovány jednotlivými prvky výkazu o finanční pozici. Uvedená monografie vznikla na základě potřeby reagovat na aktuální problémy podniků spojené s hodnocením finanční situace a publikovat výsledky své výzkumné činnosti i praktické zkušenosti.
Abstrakt EN: Development of a global economy places requirements for unifying of accounting methods. That should lead to a creation of a single global accounting system, which would be worldwide used and accepted. This publication analyzes the principles and techniques included in IAS/IFRS, it confronts this accounting system maintained by the system according to the law of the Czech Republic and also presents the results of an original research. The publication focuses on evaluation of the financial position, therefore principal chapters of this work are demonstrated by the elements of the statement of financial position. The monograph was based on the need to react to current problems associated with the evaluation of enterprise financial position and to publish the results of a research and practical experience.
Klíčová slova

Zpět

Patička