Přejít k obsahu


IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku

Citace:
HINKE, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2013, 100 s. ISBN: 978-80-87197-64-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IAS/IFRS and evaluation of financial performance
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Alfa Nakladatelství
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Účetní výkaznictví je základním zdrojem informací o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici podniku. Znalosti o výkonnosti podniku jsou nezbytné pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí, neboť bez znalostí o výkonnosti podniku v minulosti a současnosti, nelze rozhodovat o budoucí činnosti podniku. Předložená publikace analyzuje principy a techniky obsažené v IAS/IFRS, konfrontuje tento účetní systém se systémem vedeným dle právních předpisů ČR a dále prezentuje původní výsledky výzkumů. Obsah publikace se zaměřuje zejména na zaznamenání transakcí s vlivem na výsledek hospodaření a dále na vykazování celkového výsledku za stanovené období dle IAS/IFRS, proto jsou za stěžejní kapitoly práce zvoleny výnosy, náklady, vlastní kapitál a další účetní problematiky s přímým vlivem na výsledek hospodaření. Uvedená monografie byla vytvořena zejména z důvodu potřeby reagovat na aktuální problémy podniků spojené s věrným vykazováním výsledků svých činností.
Abstrakt EN: Financial reporting is an essential source of information about financial positions, performances and changes in financial position of the company. Knowledge of a company performance is required for the operational, tactical and strategic decisions, because without the knowledge of the performance of the company in the past and present, the future of business cannot be decided. This publication analyzes the principles and techniques contained in IAS/IFRS; it confronts this accounting system maintained by the system according to the law of the Czech Republic and also presents the results of original researches. The publication focuses on the recording of transactions affecting the results of comprehensive income and the reporting of the total comprehensive income for a specified period in accordance with IAS/IFRS, are therefore there are selected crucial chapters such as income, expenses, equity and other accounting problems with a direct impact on comprehensive income. The monograph was created mainly because of the need to respond to the current challenges businesses linked to true reporting of the results of their activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička