Přejít k obsahu


Composite fillers and their influence on emissivity

Citace:
MAUER, M., KALENDA, P., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity. Physics Procedia, 2013, roč. 2013, č. 44, s. 262-269. ISSN: 1875-3892
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Composite fillers and their influence on emissivity
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Milan Mauer , prof.Ing. Petr Kalenda CSc. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem použití rozdílných plniv v anorganických kompozitech na jejich emisivitu a vývojem kompozitního systému, který bude poskytovat velmi vysokou emisivitu (0.9 - 0.99) na krátkých vlnových délkách. Do matrice kompozitu byly zabudovány také další aktivní částice (oxid chromu, železný prach, kaolín, karbid křemíku, karbid boru, nitrid boru a nitrid hliníku). Spektrální emisivita kompozitů byla měřena pomocí vysokoteplotní FTIR spektrometrické metody. Pro ohřev vzorků byla v případě měření relativní emisivity použita bloková pec, v případě měření absolutní emisivity laserový systém. Provedené testy ukázaly, že použití rozdílného plniva může ovlivňovat emisivitu anorganického kompozitu především na krátkých vlnových délkách (1.5 ? 4.0 ?m) až 0.7 ? 1.5 násobně (oproti referenci). Součástí měření bylo také posouzení vlivu aktivních částic v keramické matrici na emisivitu. Vliv aktivních částic nebyl prokázán.
Abstrakt EN: The research work presented in this paper shows influence of filler composition in inorganic composite on its emissivity. Development of system which will provide a very high emissivity (0.90 - 0.99) within a short wavelengthrange is the intention of our project. Active ingredients (Chromium Oxide, Iron powder, Kaolin, Silicon Carbide,Boron Carbide, Boron Nitride and Aluminum Nitride) were built in matrix of the composite. Furrier Transform Infra-Red (FTIR) Spectroscopy method was applied for measurement of spectral emissivity. Block hot plate was used for heating samples in relative emissivity measurement and laser beam in absolute emissivity measurement. These tests demonstrated that filler composition is able to influence emissive properties in range of short IR wavelength(1.5 - 4.0 ?m) within 0.7 - 1.5 times (against the reference). Also influence of content of active ingredient in ceramic matrix on emissivity was measured. Content of active ingredients had no significant effect on emissivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička