Přejít k obsahu


Anaximandrova geometrie

Citace:
KOČANDRLE, R. Anaximandrova geometrie. Filosofický časopis, 2013, roč. 61, č. 2, s. 163-180. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anaximander's geometry
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Podle tradice přenesl geometrii do Řecka Thalés z Mílétu. Ačkoli o povaze Thalétovy geometrie neexistuje konsenzus, zdá se, že zformulované teorémy byly až dodatečně uplatněny na jeho konkrétní měření. Již pro Thalétova "žáka a nástupce", Anaximandra z Mílétu, však nemáme žádné zprávy, které by se geometrie týkaly. Výjimku představuje lexikon Súda, který uvádí, že Anaximandros "vůbec ukázal základy geometrie". Lexikon zároveň vyjmenovává momenty, v nichž může být užití geometrie spatřeno. V prvé řadě se jedná o gnómón, jehož pomocí mohla být realizována řada měření. Zřejmé znaky uplatnění geometrie vykazuje též celá Anaximandrova koncepce kosmologie: tvar Země a její umístění ve středu univerza, i samotný popis nebeských těles. Podobně lze geometrii spatřovat za mapou světa a sférou. Ačkoli tedy Anaximandros není explicitně s geometrií spojován, dochované texty ukazují její velké užití, kdy propojil konkrétní pozorování s geometrickým uspořádáním celého univerza.
Abstrakt EN: According to tradition Thales brought geometry to Greece from Miletus. Although discussion of the nature of Thales' geometry has not arrived at a consensus, it seems that the theorems formulated were retrospectively applied in his concrete measurements. So far, however, we have no information about the geometry of Thales' pupil and successor, Anaximander of Miletus. An exception is presented in the lexicon Súda which claims that Anaximander "in general showed the basics of geometry". This lexicon at the same time states the points at which the employment of the geometry can be discerned. Most importantly, we have the question of the gnomon, with the help of which an order of measurement is realisable. Clear signs of the application of geometry are likewise shown by Anaximander's whole conception of cosmology: the shape of the earth and its position at the centre of the universe, and the very description of the heavenly bodies. In addition one can discern geometry involved in the map of the world and the sphere. Thus, although Anaximander is not explicitly connected with geometry, extant texts demonstrate that he significantly exploited geometrical knowledge when he connected concrete observation with the geometrical organisation of the universe as a whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička