Přejít k obsahu


Správa cizího majetku a svěřeneckého fondu

Citace:
RABAN, P. Správa cizího majetku a svěřeneckého fondu. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 3, s. 82-89. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Management of another´s property and of the trust fund
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Nově platný občanský zákoník přináší řadu institutů, které doposud nebyly upravovány v českém právu. Jeden z nich je správa cizího majetku. V první části popisuje autor dispozitivní úpravu správcových práv a povinností při prosté správě (bez investic) a plnou správu (včetně investic). V druhé části se autor zabývá institutem svěřeneckého fondu, který je zcela nový v v občanském právu ČR. Jeho úprava byla převzata z Quebeckého občanského zákoníku. V této souvislosti autor poukazuje na na nové metody legislativní úpravy společenských vztahů v občanském zákoníku, kde jsou společenské vztahy nazírány jako multidimenzionální formace a jejich úprava je provedena z více úhlů na různých místech zákoníku., např. správa a příkazní smlouva, a potřebu adaptace dalších institutů vlastnického práva na existenci majetku bez vlastníka (úpadkové právo, exekuční právo, daňové právo, kartelové právo apod.).
Abstrakt EN: New valid Civil Code brings some institutes that not been regulated by the Czech yet. One of them is the management of another´s property. In the first part, the author describes positive legislation of manager´s duties in simple management (assets intenance) and full management (assets incresing). In the second part, the author deals with institute of trust fund that is completely new in the Civil law. Its legislation was taken from Quebeck Civil Code. In the conclusion author points to a new method of legislation of social relations in the Civil Code, where social phenomena are seen as multidimensional formations and their legislation is at arious locations of the law from different points of view, e.g. asset management and the contract of mandate, and the need to adapt other institutes of law to the existence of property rights without an owner (insolvency law, execution law, tax law, cartel law etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička