Přejít k obsahu


APPLYING THE CONCEPT OF DIVERSITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC - A RESEARCH SURVEY

Citace:
EGEROVÁ, D., JIŘINCOVÁ, M., LANČARIČ, D., SAVOV, R. APPLYING THE CONCEPT OF DIVERSITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC - A RESEARCH SURVEY. Technological and Economic Development of Economy, 2013, roč. 19, č. 2, s. 350-366. ISSN: 2029-4913
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: APPLYING THE CONCEPT OF DIVERSITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC - A RESEARCH SURVEY
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Ing. Milena Jiřincová , Ing, Drahoš Lančarič Ph.D. , Ing. Radovan Savov Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá implementací diversity managementu v českých a slovenských organizacích. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak je koncept diversity managementu přijímán a aplikován českými a slovenskými podniky. Pro sběr dat autoři vytvořili vlastní škálovaný dotazník. Tento dotazník obsahoval kromě základních klasifikačních otázek 25 otázek výzkumných, rozdělených na tři tématické části: oblast inkluze a spravedlnosti, oblast implemenatce diversity managementu a oblast benefitů vyplývajících z implementace diversity managementu v podnicích. Statisticky významné rozdíly a závisloti, které se objevily ve výstupech šetření, byly testovány pomocí Kruskal- Wallisova testu a pomocí dalších statistických metod. Výsledky šetření ukázaly, že odpovědi respondentů byly významně ovlivněny faktory, jako je sídlo společnosti a pracovní pozice respondenta. Respondenti ze Slovenské republiky všeobecně vnímali pojem diversity managementu více pozitivně ve srovnání s respondenty z České republiky. Stejně tak manažeři vnímali diversity management pozitivněji než řadoví zaměstnanci. Tento výzkum částečně identifikuje stávající stav implementace diversity managementu v organizacích České a Slovenské republiky.
Abstrakt EN: The paper deals with the implementation of diversity management in the Czech and Slovak organizations. The aim of the research was to find out how the concept of diversity management is accepted and applied in the Czech and Slovak companies. The scale questionnaire of the author?s own construction was used for data collection. The questionnaire contained apart from the introductory classification items 25 items divided into three thematic areas: the field of inclusion and justice, the field of diversity management implementation and the field of benefits resulting from implementing diversity management. The statistically significant differences and dependencies that emerged among items in the questionnaire were examined by Kruskal-Wallis test and other statistical methods. The research survey revealed that respondents? answers were significantly affected by factors such as the seat of the company and the working position of the respondent. The respondents from the Slovak Republic generally perceive issue of diversity management more positively compared with respondents from the Czech Republic. Also the managers perceive issue of diversity management more positively compared with employees. The research survey identified partially the existing state of implementing the concept of diversity management in organizations in the Czech and Slovak Republics.
Klíčová slova

Zpět

Patička