Přejít k obsahu


Vibration of Nuclear Fuel Assemblies

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Vibration of Nuclear Fuel Assemblies. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 83 s. ISBN: 978-3-659-43122-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vibration of Nuclear Fuel Assemblies
Rok vydání: 2013
Místo konání: Saarbrücken
Název zdroje: LAP LAMBERT Academic Publishing
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Monografie obsahuje analytické metody pro modelování kmitání palivových souborů v jaderných reaktorech, výpočet modálních veličin, citlivostní analýzu vlastních frekvencí palivového souboru vzhledem k návrhovým a provozním parametrům a výpočet dynamického zatížení vyvolaného prostorovým pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru. Přístup k modelování kmitání je založen na dekompozici palivového souboru na subsystémy a na metodě modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Práce třecích sil v kontaktních úsečkách palivových tyčí s buňkami distančních mřížek může být využita pro zhodnocení a predikci otěru pokrytí palivových tyčí. Monografie je určena inženýrům a výzkumným pracovníkům v oblasti jaderného inženýrství a studentům inženýrského a doktorského studia v aplikované mechanice, zaměřené na dynamiku rozsáhlých mechanických konstrukcí.
Abstrakt EN: This monograph involves analytical methods for the fuel assembly modelling, calculation of modal values, sensitivity analysis of fuel assembly eigenfrequencies with respect to design and operational parameters and dynamic load calculation caused by spatial motion on the fuel assembly supporting plates in reactor core. The approach to modelling of vibrations is based on the fuel assembly decomposition into subsystems and on modal synthesis method with reduction of DOF number. The work of the friction forces in the contact lines of the fuel rods with space grid cells can be used for an assessment of fuel rod coating abrasion. The monograph addresses both practitioners working in the field of nuclear power engineering and graduate and postgraduate students in mechanical engineering and applied mechanics oriented on dynamics of large mechanical structures.
Klíčová slova

Zpět

Patička