Přejít k obsahu


A Programmed Learning Principle in Question Bank Creation

Citace:
GANGUR, M., MARTINOVSKÝ, V. A Programmed Learning Principle in Question Bank Creation. Recent Patents in Computer Science, 2013, roč. 6, č. 1, s. 14-24. ISSN: 1874-4796
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Programmed Learning Principle in Question Bank Creation
Rok vydání: 2013
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , Bc. Václav Martinovský
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje použití principů programovaného učení při implementaci nového modulu do LMS Moodle. Tato studijní aktivita umožňuje konstrukci nového typu otázek. Pokud student nezodpoví otázku správně, otázka je nahrazena množinou jednodušších podotázek. Pořadí řešení těchto podotázek určuje učitel pomocí mapy otázek. Všechny procesy související se zobrazením, zadáním odpovědí a vyhodnocováním odpovědí jsou obslouženy systémem otázek a odpovědí LMS Moodle. Článek stručně seznamuje s principy programovaného učení a popisuje metodu větveného učení, která je použita k reprezentaci nového modulu. V dalším jsou prezentovány metody a nástroje, použité při implementaci modulu Dále je objasněna funkce mapy otázek jako jádra modulu a je ukázáno propojení s bankou otázek LMS Moodle. Použití modulu je ukázáno na jednoduchém příkladu. Pro zjednodušení tvorby otázek a podotázek se stejnými vstupními daty je aplikován automatický generátor otázek. V dalším je popsán princip tohoto automatického generátoru otázek, je ukázán příklad generujícího procesu a jsou prezentovány výstupy. Na konec jsou diskutovány výsledky testu nového modulu uživateli a jsou navrženy další možné funkcionality modulu s ohledem na proces generování otázek a práci s vygenerovanými otázkami.
Abstrakt EN: The contribution deals with the principles of programmed learning, specifically with implementing a new module to Learning Management System Moodle. This study activity allows the construction of a new question type. If a student doesn't answer correctly, the main question is substituted by a set of easier sub-questions. The order of these sub-questions is set by means of question maps suggested by the teacher. All processes related to displaying, answering and evaluating the questions are managed by the Moodle question-answering system. The paper briefly introduces the principles of programmed learning and it describes the method of branch learning that is used in the module implementation. Next the methods and the used tools for the module implementation are presented. The question map as a core of the module is explained, its function is described and the cooperation with the question bank is clarified. The use of the module is explained in a simple example. To simplify the process of question generation and the set of sub-questions with the same entry data, a specific automatic generator of questions is applied. Next the principle of this automatic generator of question is introduced, the example of generation process is presented and some results of generation are depicted. Finally the results of the new module tested by users are discussed and in the conclusion other possible features of the module are proposed in relation to the process of question generation and to the work with the generated questions.
Klíčová slova

Zpět

Patička