Přejít k obsahu


Reforma právní úpravy družstev v České republice - světla a stíny rekodifikace

Citace:
DVOŘÁK, T. Reforma právní úpravy družstev v České republice - světla a stíny rekodifikace. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. II. diel. Trnava: Trnavská univerzita, 2013. s. 830-842. ISBN: 978-80-8082-587-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reform legislation of co-operatives in the Czech republic - Ligt and shadows recodification
Rok vydání: 2013
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Trnavská univerzita
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek pojednává o některých otázkách rekodifikace českého obchodního práva, a to se zvláštním zřetelem k reformě práva družstevního. Přitom se zvažují souvislosti systematické, historické i koncepční. Dále uvádí a komentuje jednak významné novinky, jež nová právní úprava přináší, jednak pojednává i o negativech nové právní úpravy.
Abstrakt EN: This paper discusses some issues recodification of Czech commercial law, with special emphasis on cooperative law reform. At the same considering the context of systematic, historical and conceptual. Furthermore, the paper identifies and comments on the one hand, important news, which brings new legislation, both negatives also discusses the new legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička