Přejít k obsahu


Požadavky na osobnostní a sociální rozvoj žáků z pohledu očekávaných výstupů kurikulárního dokumentu pro základní vzdělávání

Citace:
SVOBODA, M. Požadavky na osobnostní a sociální rozvoj žáků z pohledu očekávaných výstupů kurikulárního dokumentu pro základní vzdělávání. In Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 91-101. ISBN: 978-80-210-6316-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Personality and social development of pupils requirements from the point of view of anticipated outputs of the curricular document for elementary education
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: V úvodní části článek vymezuje pedagogický proces osobnostního a sociálního rozvoje. Součástí tohoto vymezení je charakteristika témat, které se vztahují k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků. Těžištěm práce je výčet očekávaných výstupů ze vzdělávacích oblastí a doplňujících vzdělávacích oborů základního vzdělávání, které kladou požadavky na rozvoj osobnosti žáka. Očekávané výstupy jsou kvantifikovány ve vztahu k jednotlivým tématům osobnostního a sociálního rozvoje. V závěru příspěvku jsou nastíněny současné problémy naplňování očekávaných výstupů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje v pedagogickém procesu základního vzdělávání.
Abstrakt EN: At the beginning of the article the pedagogical process of personality and social development is defined. Characterization of topics related to personality and social development of pupils is included. The focus of the article is on enumeration of anticipated outputs from educational areas and complementary educational subjects of elementary education, placing demands on developing pupil´s personality. Anticipated outputs are evaluated in relation to individual topics of personality and social development. At the end of this contribution present problems of fulfilling anticipated outputs in the area of personality and social development in the pedagogical process of elementary education are outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička