Přejít k obsahu


Interakční výcvik jako prostředek rozvoje interpersonálních vztahů ve školní třídě a ovlivňování sociálního klimatu školní třídy

Citace:
SVOBODA, M. Interakční výcvik jako prostředek rozvoje interpersonálních vztahů ve školní třídě a ovlivňování sociálního klimatu školní třídy. In Health Education and Quality of Life III. České Budějovice: University of South Bohemia, 2011. s. 358-367. ISBN: 978-80-7394-303-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interactive Trainingas a Means of the Development of Interpersonal Relationships in the Classroom and the Influencing of the Social Climate of the Classroom.
Rok vydání: 2011
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: University of South Bohemia
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o interakčním výcviku jako výukovém programu zaměřeného na rozvoj interpersonálních vztahů ve školní třídě a ovlivňování sociálního klimatu školní třídy. Interakční výcvik je prostředek skupinové intervence, který přispívá ke zvýšení sociálního zdraví žáků v podmínkách vrstevnické skupiny. Příspěvek sleduje metodický postup interakčního výcviku a jeho přínos pro rozvoj skupinových vztahů ve školní třídě. Příspěvkem do empirické části článku je ověřování efektivity výukových programů zaměřených na rozvoj osobnostních a sociálních předpokladů žáků.
Abstrakt EN: The contribution deals with interactive training as the teaching program focused on the development of interpersonal relationships in the classroom and the influencing of social climate of the classroom. The interactive training is a means of the group intervention that contributes to the increase of pupils' social health in terms of the peer group. The contribution follows the methodology of interactive training, and its benefit for the development of group relationships in the classroom.
Klíčová slova

Zpět

Patička