Přejít k obsahu


Implicit Dual Controller based on Stochastic Integration Rule

Citace:
FLÍDR, M., ŠIMANDL, M. Implicit Dual Controller based on Stochastic Integration Rule. In 2013 European Control Conference (ECC 2013). Piscataway: IEEE, 2013. s. 896-901. ISBN: 978-3-033-03962-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Implicit Dual Controller based on Stochastic Integration Rule
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Je navržena nová metoda implicitního duálního řízení, která vede na suboptimální řešení optimálního problému řízení diskrétních lineárních stochastických stavového systémů s neznámými a nepozorovatelnými parametry.Řešení je založeno na Bellmanově optimalizační rekurzi se zohledněním dvou kroků této optimalizační rekurze. Výsledný regulátor zaručuje, že výsledný regulátor vykazuje obě vlastnbosti duálního řízení, tj. opatrnost a buzení. Aby bylo možné vypočítat hodnotu akčního zázasu, je použito stochastické interční pravidlo pro stanovení aproximace středních hodnot. Duální zákon řízení je pak získán za použití vhodného numerického iteračního algoritmu. Navrhovaný implicitní duální regulátor je srovnán s dvěma explicitními regulátory, které je možné sice jednodušeji odvodit, ale vyžadují správné ladění návrhových parametrů.
Abstrakt EN: A new implicit dual control method is proposed providing a suboptimal solution of the optimal control problem for discrete linear stochastic state space model with unknown and unobservable parameters. The solution is based on Bellman optimization recursion where two stages of optimization recursion will be pursued. The resulting controller ensures both dual properties of the suboptimal control, i.e. caution and probing. In order to be able to determine the control, the stochastic integration rule is employed for approximate evaluation of expectations. The dual control is then obtained using suitable iterative numerical algorithm. The proposed implicit dual controller is compared to the explicit dual controllers which are easier to derive but require proper tuning of design parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička