Přejít k obsahu


Využití dat leteckého laserového skenování ke studiu středověké a novověké krajiny Velechvínského polesí, okr. České Budějovice

Citace:
ČAPEK, L. Využití dat leteckého laserového skenování ke studiu středověké a novověké krajiny Velechvínského polesí, okr. České Budějovice. In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň : Katedra archeologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 150-158. ISBN: 978-80-261-0194-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The application of airborne laser scanning for the study of medieval and modern landscape of Velechvínský forest, region of České Budějovice
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Katedra archeologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: Studie je zaměřena na využití leteckého laserového skenování (LLS), tzv. lidarových dat (Lidar - Light detection and ranging) při vyhledávání, dokumentaci a verifikaci nemovitých archeologických památek ve Velechvínském polesí (okr. České Budějovice). Velechvínské polesí představuje unikátní lesní komplex se dvěma zaniklými středověkými vesnicemi Prochod a Žďár. Během systematického nedestruktivního povrchového průzkumu byly intravilány vesnic geodeticky změřeny pomocí totální stanice a zároveň proběhl i systematický průzkum extravilánů obou vsí pomocí měření GPS, kde byla zjištěna řada pozůstatků středověkých a novověkých hospodářských aktivit. Geodeticko-topografické zaměření zaniklých vsí bylo porovnáno s lokálním modelem reliéfu (LRM - Local relief modelling) vytvořeného na základě diferenčního digitálního modelu reliéfu čtvrté generace (DRM 4G), k lepšímu zobrazení antropogenních objektů na principu zmírnění krycích efektů neostrých přírodních reliéfních tvarů. Zároveň bylo využito i vizualizace digitálních modelů v podobě 3D zobrazení rastrového modelu v programu ArcScene. Pomocí dat LLS a geodeticko-topografického zaměření bylo možné verifikovat a interpretovat antropogenní reliéfní tvary v zázemí středověkých vsí (úvozové cesty, hráze rybníků, těžební areály, plužiny, ovčín).
Abstrakt EN: This study deals with the application of airborne laser scanning (ALS) or the so-called LIDAR data (LIDAR - Light detection and ranging), for the search, recording and verification of immovable archaeological features in Velechvínský forest (region of České Budějovice). Velechvínský forest represents a unique forest complex with the remains of two deserted medieval villages Prochod and Žďár. During the systematic non-destructive surface survey the village sites were geodetically surveyed using total station. Simultaneously, there was undertaken a systematic survey of the vicinities of both villages using GPS, during which many medieval and modern remains were recorded. Geodetic-topographic survey of the deserted villages was compared with the LRM (LRM - Local relief modelling), created on the basis of a differential digital relief model with the aim of a clearer capturing of anthropogenic features on the principle of diminishing screening effects of fuzzy natural relief features. Also, a visualization of the digital models in 3D was used for the depiction of a raster model in ArcScene software. Applying LLS data and geodetic-topographic survey aided the verification and interpretation of the anthropogenic relief features in the vicinity of the deserted villages (trackways, pond dikes, mining remains, field systems, a sheep house).
Klíčová slova

Zpět

Patička