Přejít k obsahu


O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka

Citace:
FATKOVÁ, G. O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2013, roč. 14, č. 1, s. 36-48. ISSN: 1213-0028
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What we don´t usually talk about : An account of the researcher´s sexuality
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková
Abstrakt CZ: Terénní výzkum coby konstitutivní rys socio-kulturní antropologie či etnologie je proces, který protíná nejen intimní životy zkoumané populace, ale i intimní život samotného výzkumníka nebo výzkumnice. Tato studie rekonceptualizuje především otázku sexuality a genderu, protože je lze považovat za primární charakteristiky určující pozici výzkumníka/výzkumnice ve zkoumané populaci. Text poukazuje na značný nesoulad mezi výukou toho, jak se má terénní výzkum dělat a tím, jak se ve skutečnosti dělá. Jako možné východisko je nabízeno uvolnění metodologického formalismu, který se stejně v praxi ukazuje jako nenaplnitelný, a de-tabuizace celého tématu. Přehodnoceny budou různé strategie, kterými se výzkumník, coby bytost určená sexualitou, genderem a jinými charakteristikami, adaptuje na terén a pojednána bude také problematika sexuálního násilí v terénu.
Abstrakt EN: The essential attribute of socio-cultural anthropology and ethnography ? fieldwork ? is a process that interferes in the intimate lives of the population under observation, and that of the researcher as well. This study reconceptualises the issue of sexuality and gender, as they are for the individual the primary characteristic which determines a researcher?s position in field. The article highlights the discrepancy between the way fieldwork techniques are taught, and the real practice of fieldwork. One solution could entail relaxing methodological formalism, which may be in practice unachievable, and the removal of the taboo surrounding the whole issue. Different strategies for dealing with the researchers? own sexuality and gender in the field, and their accompanying adaptation to the situation, are considered. Attention is paid to the issue of sexual violence in fieldwork.
Klíčová slova

Zpět

Patička