Přejít k obsahu


Science Evaluation in the Czech Republic: The Case of Universities

Citace:
FIALA, D. Science Evaluation in the Czech Republic: The Case of Universities. Societies, 2013, roč. 3, č. 3, s. 266-279. ISSN: 2075-4698
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Science Evaluation in the Czech Republic: The Case of Universities
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku představujeme současnou oficiální metodologii hodnocení výstupů vědeckého výzkumu v České republice a přinášíme případovou studii 21 českých veřejných univerzit. Analyzujeme výsledky čtyř po sobě jdoucích oficiálních hodnocení výzkumu v letech 2008 ? 2011 a docházíme k následujícím závěrům: a) celková výzkumná produkce univerzit se ve sledovaném období více než zdvojnásobila a téměř všechny univerzity zvýšily svůj absolutní vědecký výstup každým rokem, b) tempo růstu celkové výzkumné produkce zpomaluje a c) Karlova univerzita v Praze je stále nejlepší výzkumnou univerzitou v Česku jak v absolutních, tak relativních číslech, ale její relativní podíl na celkové výzkumné produkci se zmenšuje ve prospěch některých menších univerzit. Také ukážeme, že žebříčky univerzit opírající se o současnou metodologii jsou velmi silně korelovány se standardními ukazateli vědecké produktivity. Tato studie je první svého druhu a poprvé prezentuje současnou oficiální českou politiku vědy a výzkumu spolu s evaluační metodologií a výsledky českého univerzitního systému mezinárodní veřejnosti.
Abstrakt EN: In this paper, we review the current official methodology of scientific research output evaluation in the Czech Republic and present a case study on twenty-one Czech public universities. We analyze the results of four successive official research assessment reports from 2008 to 2011 and draw the following main conclusions: (a) the overall research production of the universities more than doubled in the period under investigation, with virtually all universities increasing their absolute research output each year, (b) the total research production growth is slowing down and (c) Charles University in Prague is still the top research university in the Czech Republic in both absolute and relative terms, but its relative share in the total research performance is decreasing in favor of some smaller universities. We also show that the rankings of universities based on the current methodology are quite strongly correlated with established indicators of scientific productivity. This is the first time ever that the official present-day Czech science policy and evaluation methodology along with the results for the Czech university system has been communicated to the international public.
Klíčová slova

Zpět

Patička