Přejít k obsahu


Psychologie osobnosti v edukačním procesu

Citace:
MIŇHOVÁ, J., HOLEČEK, V. Psychologie osobnosti v edukačním procesu. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, 104 s. ISBN: 978-80-7435-190-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychology of personality in the educational process
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , PhDr. Václav Holeček Ph.D.
Abstrakt CZ: V úvodních kapitolách je objasněn pojem osobnost, základní typologie osobnosti a stručně popsán proces socializace. Těžiště učebnice spočívá v popisu struktury osobnosti, proto jsou každé složce osobnosti věnovány samostatné kapitoly, ve kterých jsou popsány základní poznatky o motivaci, charakteru, seberegulačních vlastnostech, temperamentu, schopnostech, inteligenci. V kapitole "Osobnost v náročných životních situacích" je charakterizována frustrace, deprivace, stres a konflikt. Vzhledem k tomu, že posluchači doktorského studia jsou obvykle zapojeni v edukačním procesu (vedou semináře na katedře školitele či vyučují na ZŠ nebo SŠ), jsou na mnoha místech těchto kapitol uváděny pedagogicko-psychologické poznatky, které by měl znát psychologicky vzdělaný učitel. Navíc jsou v závěrečné kapitole - pod názvem "Požadavky na osobnost učitele" - uvedeny aplikovatelné poznatky z psychologie (zejména psychologie osobnosti), které mohou vyučující úspěšně využívat ve své výuce. Na závěr každé kapitoly jsou na zopakování zařazeny cvičení, úkoly, kontrolní otázky. Jako příspěvek k sebepoznání vlastní osobnosti slouží přílohy na závěr učebnice, kde jsou uvedeny dotazníky zjišťující např. typ představivosti, převládající typ temperamentu, zdroj a úroveň stresu, styly řešení konfliktů apod.
Abstrakt EN: The introductory chapters illustrate the concept of personality , basic personality typology and briefly described the process of socialization . The focus of the textbook is to describe the structure of personality , because each component of personality separate chapters to describe the basic knowledge about motivation , character, self-regulatory characteristics , temperament , abilities , intelligence. In the chapter " Personality in difficult situations " is characterized by frustration , deprivation , stress and conflict. Given that PhD students are usually involved in the educational process ( lead seminars at the Department of trainers and teachers in elementary schools or secondary schools) , are in many places these chapters presented pedagogical and psychological knowledge , should know psychologically trained teachers. In addition, in the final chapter - entitled "Requirements for teacher personality " - include applicable knowledge from psychology (especially personality psychology ) that teachers can successfully use in their teaching. At the end of each chapter are included in the repetition of exercises, control questions . As a contribution to the self-knowledge of their own personality serves Annex at the end of textbooks , which are listed as questionnaires on the type of imagination , the predominant type of temperament , source and level of stress, conflict resolution styles , etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička