Přejít k obsahu


Transient response of an elastic strip with special orthotropy subjected to a transverse load

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., ČERV, J. Transient response of an elastic strip with special orthotropy subjected to a transverse load. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0282-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transient response of an elastic strip with special orthotropy subjected to a transverse load
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. František Valeš CSc. , doc. Ing. Jan Červ CSc.
Abstrakt CZ: V této práci je vyšetřována přechodová odezva elastického pásu speciálních ortotropních vlastností. Pomocí analytického a numerického přístupu jsou studovány nestacionární vlnové jevy v pásu vyvolané přechodovým buzením. Korektnost analytických vztahů odvozených pro Laplacoevy obrazy posuvů a rychlostí byla ověřena pomocí výsledků numerické simulace (MKP). Prezentované analytické řešení lze využít pro analýzu vlivu ortotropních vlastností na šíření vln v pásu a také jako výchozí bod pro odvození analytického řešení pro případ obecné ortotropie.
Abstrakt EN: The transient response of an elastic strip with special type of orthotropy is investigated in this work. Non-stationary wave phenomena caused by a transient load are studied by means of analytical and numerical approach. The correctness of the analytical formulae derived for the Laplace transforms of displacement and velocity components has been verified by using the results of numerical simulation (FEM). The presented analytical solution can be used for analysing the influence of orthotropic properties to the waves propagated in the strip and also as a starting point for the derivation of analytical solution to the strip problem with general orthotropy.
Klíčová slova

Zpět

Patička