Přejít k obsahu


Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva

Citace:
RABAN, P., BRČÁKOVÁ, J., ČIHÁK, L., DOBEŠOVÁ, L., KRYM, L., ROZEHNAL, A., SCHLOSSBERGER, O., SRTKA, J., ZAHRADNÍKOVÁ, R., ZÍTEK, A. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. ISBN: 978-80-87713-10-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil substantive law. Relative property rights
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , JUDr. Jarmila Brčáková , JUDr. Libor Čihák , JUDr. Lenka Dobešová Ph.D. , JUDr. Ladislav Krym , JUDr. Aleš Rozehnal Ph.D. , JUDr. Ing. Otakar Schlossberger Ph.D. , prof. JUDr. Jiří Srtka , JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M. , JUDr. Adam Zítek
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá relativně ucelenou materií především smluvních vztahů a řešení soukromoprávních porušení práva. Kolektiv autorů předkládá vlastní variantu výkladu, který si nečiní ambice na jedinou možnou interpretaci a ani v mnoha případech pravděpodobně nebude obecně přijatým řešením. Není tedy smyslem publikace kritizovat vykládanou látku, ale přispět k jejímu pochopení. Přes určité výhrady, které zaujala část odborné veřejnosti k některým řešením v novém kodexu, autoři vykládají látku positivním způsobem, tak aby kniha mohla sloužit svému účelu.
Abstrakt EN: The monograph deals with relatively coherent subject matter, in particular privity of contracts and solving civil break of law. The team of authors presents the own variant of theirs of the interpretatiton which is not supposed to be the only possible interpretation and even in many cases probably will not be generally accepted solution. The aim of this publication is not to critise the interpretated material but to contribute to its comprehension. In spite of a certain reservation, which a part of profesional community took towards some of solutions in the new code, the authors interpretate material in a positive way, so that the book serves its purpose.
Klíčová slova

Zpět

Patička