Přejít k obsahu


Kmenové listy jakožto alternativní podoba podílů společníka ve společnosti s ručením omezeným podle rekodifikované úpravy - základní otázky

Citace:
DVOŘÁK, T. Kmenové listy jakožto alternativní podoba podílů společníka ve společnosti s ručením omezeným podle rekodifikované úpravy - základní otázky. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 475-482. ISBN: 978-80-8152-056-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stem leaves as an alternative form of shareholders in a limited liability company by rekodifikované treatment - basic questions
Rok vydání: 2013
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětný referát se zabývá - z povahy věci ovšem pouze některými - otázkami nové právní úpravy kmenových listů jakožto fakultativně vydávaných cenných papírů, jež mohou být alternativou dosavadních imateriálních podílů společníka ve společnosti s ručením omezeným. Přitom se zvláštní důraz klade jednak postižení právní povahy a podstaty kmenových listů, jednak rozboru otázky, jaké možné důsledky jejich zavedení pro právo společností s ručením omezeným potenciálně mohou mít.
Abstrakt EN: The present paper deals with - the nature of things but only some - issues new rules stem leaves as optional issued securities which may be an alternative to the existing immaterial 'shares in a limited liability company. In doing so, special emphasis is both legal nature of the disability and the nature of stem leaves both an analysis of what the possible consequences of their introduction for the law of limited liability companies can potentially have.
Klíčová slova

Zpět

Patička