Přejít k obsahu


Některé "kuriózní" instituty zvláštní části nového občanského závazkového práva v České republice

Citace:
RABAN, P. Některé "kuriózní" instituty zvláštní části nového občanského závazkového práva v České republice. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 341-353. ISBN: 978-80-8152-056-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some "quaint" institutes of special part of the new civil law of contract in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na některé všeobecně neznámé a dosud neupravené instituty zařazené do obsahu závazkového práva Nového občanského zákoníku České republiky, který má nabýt účinnosti začátkem roku 2014. Jedná se o výpros (prekarium), arenda, závod, rodinný závod, společnost a výměnek. Autor charakterizuje jejich zařazení do zákoníka, buď jako přehnanou snahu přiblížit se domnělým tradicím českého práva či snahu o populismus a zalíbení se zahraničním posuzovatelům obsahu zákoníka.
Abstrakt EN: The paper focuses on illustrating some generally unknown an previously untreated institutes included in the contents of the contractual rights in New Civil Code of Czech Republic, which will become effective in early 2014. This is a precarium, tenancy, enterprise, family enterprice, company and reservatum rusticum. Author characterizes their inclusion in the Code either as an exaggerated effort to bring the alleged traditions of Czech law or as a pursuit of populism and affection with foreign jugdes of the content of the Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička