Přejít k obsahu


Strategické myšlení a psychologie

Citace:
JERMÁŘ, M. Strategické myšlení a psychologie. In Psychologie práce a organizace v ČR. Praha: Oeconomia, 2012. s. 33-47. ISBN: 978-80-245-1910-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategic thinking and psychology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomia
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Strategický management patří mezi manažerské disciplíny, které procházejí dynamickým vývojem. Jednou z komponent strategického managementu je také koncepce strategického myšlení, která možná může být jedním ze spojovacích článků mezi managementem a aplikovanou psychologií. Příspěvek se zaměřuje na několik otázek: Existuje jednotný názor, co to vlastně je strategické myšlení? Je psychologie, která má myšlení mezi svými hlavními kategoriemi, kompetentní se ke strategickému myšlení vyjadřovat? Mohly by být pro rozvoj psychologie jako vědy v konceptu strategického myšlení obsaženy nějaké nové podněty? Příspěvek orientačně přibližuje vývoj strategického managementu s důrazem na roli strategického myšlení, na školy strategického myšlení a na úlohu a postavení psychologie v těchto školách. Jsou definovány tři kontexty zkoumání strategického myšlení: a) strategický management jako proces, jehož je strategické myšlení součástí, b) individuální kvalita osobnosti spojená se strategickým myšlením, c)strategický potenciál ? ?dynamická kapabilita? organizace. Pozornost je věnována i novému směru ve strategickém managementu ? tzv. behaviorální strategii, který zcela záměrně umísťuje psychologii do centra strategického myšlení. Behaviorální strategie nabízí spojení kognitivní a sociální psychologie, uplatňuje realistické předpoklady o kognici, emocích, sociálním chování do strategického řízení s cílem obohatit teorii strategie, empirický výzkum a reálnou praxi. Jako originální přínos příspěvku je navržen ?Dynamický model formování strategického myšlení?.
Abstrakt EN: Strategic management is one of the management disciplines undergoing dynamic development. One of the components of strategic management is also the concept of strategic thinking, which perhaps may be one of the connecting links between management and applied psychology. This paper focuses on several questions: Is there a consensus as what it is strategic thinking? Is psychology that has thinking among its major categories competent to explain strategic thinking? Could be for the development of psychology as a science in the concept of strategic thinking present some new ideas? Paper focuses briefly on the development of strategic management with an emphasis on the role of strategic thinking, on the strategic thinking schools and on the role of psychology in those schools. There are defined three contexts exploring strategic thinking: a) strategic management as a process, the part of which the strategic thinking is, b) strategic thinking as an individual quality of personalities, c) strategic potential - "dynamic capability" of organizations. Attention is also paid to the new direction in strategic management - the so-called behavioral strategy, which deliberately places psychology in the center of strategic thinking. Behavioral strategy offers links between cognitive and social psychology, applies realistic assumptions about cognition, emotion, social behavior in strategic management in order to enrich the theory of strategy, empirical research and managerial practice. As an original contribution of this paper is designed "Dynamic model of the formation of strategic thinking."
Klíčová slova

Zpět

Patička