Přejít k obsahu


Ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesů a produktů

Citace:
KLEINOVÁ, J., ČECHURA, T., BROUM, T. Ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesů a produktů. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-53-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic analysis and evaluation of manufacturing processes and products
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Jana Kleinová CSc. , Ing. Tomáš Čechura , Ing. Tomáš Broum
Abstrakt CZ: Hlavním tématem této elektronické učebnice jsou ekonomické analýzy a hodnocení výrobních procesů a produktů. V první části se seznámíte s teoretickými základy rozboru, ukazateli a obecnými metodami rozboru (např. kauzální analýza, klasifikační analýza, statistická analýza, apod.). Poté následují kapitoly zaměřené na nákladovou analýzu, finanční analýzu a nejběžnější multikriteriální modely. Dále jsou v kurzu popsány obecné metody kalkulace, výroba a výrobní procesy v průmyslových podnicích. Následují kapitoly orientované na hodnocení výrobních investic, hodnocení produktu a řízení nákladů produktu ve fázi vývoje a konstrukce. Celý kurz je zakončen řadou případových studií, které slouží k praktickému vyzkoušení získaných znalostí.
Abstrakt EN: The main topic of this electronic textbook is an economic analysis and evaluation of manufacturing processes and products. The first section introduces the theoretical foundations of analysis, indicators and general methods of analysis (eg, causal analysis, classification analysis, statistical analysis, etc.). The next chapters are focused on cost analysis, financial analysis, and the most common multi-criteria models. Furthermore, the course describes the general methods of calculation, production and manufacturing processes in industrial enterprises. This is followed by evaluation of manufacturing investment, product control and product cost management during the development and construction. The whole course concludes with a series of case studies that are used to verify (and broaden) the practical knowledge acquired.
Klíčová slova

Zpět

Patička