Přejít k obsahu


Rok 2013 a organizace destinačního managementu

Citace:
JANEČEK, P. Rok 2013 a organizace destinačního managementu. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0321-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 2013 and destination management organizations
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Cestovní ruch spojuje lidi na celém světě a ukazuje kulturní odlišnosti. Poznáváním nových míst účastníci cestovního ruchu uspokojují své potřeby cest a učení se na cestách. Turismus nemá pouze kladnou stránku. Dokáže záporně působit na životní, sociální a kulturní prostředí. Problémy akulturace a udržitelnosti cestovního ruchu musí být řešeny jak regionálně, tak globálně. Tíživými tématy spojenými s vlivy cestovního ruchu se zabývají vlády států tak i mezinárodní společenství, organizace a sdružení. Práce se soustředí na analýzu organizací, které využívají nabídky destinace a příležitostí na trhu, snaží se zvýšit konkurenceschopnost destinace a řídit její další rozvoj. Je jisté, že destinace musejí být konkurenceschopné jak uvnitř svých hranic tak i vně. Destinace se dostávají do konkurenčního boje, kde musí být připraveny využít svých klíčových výhod podpořených komplexní a koordinovanou nabídkou služeb. Tak lze docílit toho, že úspěšná destinace láká návštěvníky, kteří jsou zde spokojeni a šíří kladné zkušenosti dál. Pro získávání pozitivních efektů z turismu je třeba oblast cestovního ruchu správně řídit a podporovat. K těmto účelům by měly sloužit organizace destinačního managementu, které disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi s řízením destinací. S tím souvisí otázky udržitelnosti a environmentu destinace. Někdy je dobré vysoce centralizovaný zájem návštěvníků jen o dominantní destinace cestovního ruchu rozdělit na ostatní destinace. Tyto organizace mají na starosti koordinovat jednotlivé subjekty v destinaci s jejich činnostmi ve společný cíl a vytvářet podpůrné podmínky pro rozvoj jejich aktivit. Práce slouží jako podklad pro další zkoumání založený na studiu sekundárních dat. Účelem bylo zmapování prostředí organizací destinačního managementu a vytvoření základů pro další výzkum.
Abstrakt EN: Tourism connects people around the world and shows the cultural differences. Tourists meet their needs and needs of learning through exploring new places. Tourism has not only positive side. It can negatively affect the environment, social and cultural environment. The work focuses on the analysis of organizations that use the offer of destinations and opportunities in the market, trying to increase the competitiveness of destinations and manage its further development. It is certain that destination must be competitive both within and outside. Destinations are getting into the competition, where they must be prepared to use its key benefits supported a comprehensive and coordinated range of services. So you can achieve that successful destination attracts visitors who are happy and spread further positive experience. It is necessary to properly manage and promote tourism for obtaining positive effects of tourism. For these purposes should serve destination management organizations that have expertise and experience in managing destinations. This is related to issues of sustainability and environmental destination. Sometimes it's good to split a highly concentrated visitor interest only dominant tourism destination to other destination. And such a decomposition of visitors to destinations must be linked and communicated by destination management organizations. These organizations are in charge of coordinating the different actors in the area and their work for a common goal and create supportive conditions for the development of their activities. Paper serves as a basis for further research based on the study of secondary data. The purpose was to map the destination management organizations and foundations for further research.
Klíčová slova

Zpět

Patička