Přejít k obsahu


Morphological analysis of high-impact polypropylene using X-ray microCT and AFM

Citace:
SMOLNÁ, K., GREGOR, T., KOSEK, J. Morphological analysis of high-impact polypropylene using X-ray microCT and AFM. European Polymer Journal, 2013, roč. 49, č. 12, s. 3966-3976. ISSN: 0014-3057
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Morphological analysis of high-impact polypropylene using X-ray microCT and AFM
Rok vydání: 2013
Autoři: Klára Smolná , Ing. Tomáš Gregor PhD. , doc. Dr. Ing. Juraj Kosek
Abstrakt CZ: Detailní znázornění a porozumění morfologie a jejího vývoje v celém objemu jednotlivých částic houževnatého polypropylenu (hiPP) je důležité jak pro získání požadovaných mechanických a optických vlastností tohoto materiálu, tak pro kvantitativní popis transportu hmoty v částicích hiPP. Tvar částic, velikost částic, prostorová distribuce pórů hiPP a stejně tak i prostorová distribuce jednotlivých fází PP homopolymeru a etylén-propylénové gumy (EPR) v jednotlivých částicích jsou vizualizovány pomocí technik počítačové mikrotomografie (microCT) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Morfologie jednotlivých částic hiPP záleží na mnoha faktorech, jako jsou: typ použitého katalyzátoru, počáteční struktura pórů porézního katalyzátoru a částic homopolymeru, podmínky v reaktoru a minulost částice. Tyto faktory ovlivňují požadovaný obsah, složení a prostorové rozložení EPR fáze. Abychom porozuměli vývoji morfologie částice a byli schopni jej kvantifikovat, potřebujeme vysoce kvalitní morfologická data. Prezentovaná data zahrnují vizualizaci vrstvy EPR gumy na povrchu částic hiPP pomocí AFM, vizualizaci porézních částic PP homolopymeru i velkých oblastí EPR gumy v částicích HiPP pomocí mikroCT a také mapování jemných síťových struktur EPR gumy a pórů v hiPP časticích pomocí AFM.
Abstrakt EN: Detailed visualization and understanding of high-impact polypropylene (hiPP) particle morphology and its evolution on the scale of entire particles is important for obtaining the required mechanical and optical properties of this material and for the quantitative description of mass transport in hiPP particles. Shape and size of hiPP particles as well as the spatial distribution of pores, PP homopolymer and ethylene-propylene rubber (EPR) phases in individual particles is visualized by micro-computed tomography (microCT) and atomic force microscopy (AFM) techniques. The morphology of each hiPP particle depends on many factors including catalyst system, the initial pore structure of porous catalyst and homopolymer particles, reactor conditions and particle history. These factors affect the required content, the constitution and the spatial distribution of EPR phase. To understand particle morphology and its evolution in a quantitative way we need a high-quality morphology data. The presented results include the AFM visualization of rubber layer on the surface of hiPP particles, the microCT visualization of not only porous homopolymer PP particles but also of large rubber domains in hiPP particles and the AFM mapping of the fine networked structure of EPR rubber and pores in hiPP particles.
Klíčová slova

Zpět

Patička