Přejít k obsahu


Řešme bolesti zad pohybem

Citace:
KNAPPOVÁ, V. Řešme bolesti zad pohybem. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 102 s. ISBN: 978-80-261-0245-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Solution of back pain by moving
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Věra Knappová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá problematikou sedavého způsobu života jedinců středního věku a změnami biologického a psychologického rázu, které z něj vyplývají. V současné době se často setkáváme s nedostatkem adekvátních pohybových stimulů (hypokinéza) zvláště u dospělých jedinců se sedavým způsobem života. Tato nadměrná a nekompenzovaná statická zátěž má za následek maladaptaci na negativní vlivy působící nejen na pohybový aparát. Důsledkem jsou chybné pohybové stereotypy, svalové dysbalance, vadné držení těla a nízká funkční zdatnost. Ty vedou ke vzniku funkčních a později i strukturálních změn hybného systému, bolestivých vertebrogenních potíží, zkřížených svalových syndromů apod. Také habituální pohybovou aktivitu jedinců středního věku hodnotíme jako jednostrannou a nedostatečně kompenzující z hlediska statického zatížení při sedavém zaměstnání. Z lékařských vyšetření vyplývá subjektivní bolestivost krčního a bederního regionu u převážné většiny jedinců se sedavým zaměstnáním. Domníváme se, že jedním z nejdůležitějších preventivních zásahů vedoucích k optimalizaci životního stylu těchto jedinců je doporučení vhodného typu regeneračně vyrovnávacího programu. Nabídnutou pohybovou aktivitu je třeba individualizovat na základě komplexního vyšetření pohybového systému jedince a s přihlédnutím k jeho celkovému zdravotnímu stavu. Optimálně stanovená pohybová aktivita také pozitivně ovlivňuje kvalitu života jedinců středního věku se sedavým zaměstnáním, a to zvláště v oblasti fyzického zdraví, práce a volného času. Dle našeho názoru narůstá v moderní společnosti potřeba pohybových aktivit, ve kterých by se mohli zájemci pod odborným vedením seznámit s možností preventivního ovlivňování funkčních poruch hybného systému pomocí individuálně přizpůsobených pohybových programů a předcházet tak vzniku bolestí zad samostatně bez nutnosti řešení situace cestou medikamentace a pracovní neschopnosti.
Abstrakt EN: This study deals with the issue of sedentary way of life of middle aged individuals and biological and psychological changes that result from it. At the present time we often encounter the absence of adequate motion stimulus (hypokinesis) especially among adult individuals with sedentary lifestyle. This excessive static strain without any compensation results in maladaptation to the negative influences witch affects not only the motion system. As a consequence there are wrong motion stereotypes, muscular dysbalances, defective body posture and low functional efficiency. These problems lead to functional, later even to structural changes within the motion system, painful vertebrogenous difficulties, crossing the muscular syndromes etc. We also evaluate the habitual physical activity of middle aged individuals as one-sided and insufficiently compensating for static strain at sedentary occupation. According to the medical examinations results, emerge the subjective pain cervical and lumbar region for the vast majority of individuals with sedentary occupation. We believe that one of the most important preventive interventions leading to optimize the lifestyle of these individuals is the recommendation of the appropriate type of compensatory regeneration program. Offered physical activity should be individualized on the basis of a comprehensive examination of the musculoskeletal system and taking into account the individual's overall health. In our view, the necessity of physical activities increases in modern society, in which the everyone's interests could under the expert guidance familiarizes with the possibility of preventive influence of functional disorders of the locomotor system using individually adjusted physical activity programs and thus prevent back pain self alone without the need of medication and the sickness situation solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička