Přejít k obsahu


Posouzení a rozvoj koordinačních schopností u dětí se sluchovým postižením

Citace:
KNAPPOVÁ, V., VINTERLÍKOVÁ, M. Posouzení a rozvoj koordinačních schopností u dětí se sluchovým postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2013, roč. 4, č. 1, s. 61-66. ISSN: 1804-4220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation and Development of Coordination Abilities by Children with Hearing Impairment
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Věra Knappová Ph.D. , Martina Vinterlíková
Abstrakt CZ: V předloženém příspěvku se zabýváme problémem týkajícím se koordinační úrovně dětí se sluchovým postižením. Je zřejmé, že koordinace u jedinců s touto specifickou potřebou bývá zhoršená, což má dopad i na jejich běžné denní aktivity. Naším cílem bylo testování a rozvoj koordinačních schopností u dětí se sluchovým postižením. Na základě vstupního testování pomocí testové baterie jsme následně stanovili a realizovali pohybovou intervenci zaměřenou na ty oblasti, ve kterých jsme při úvodním šetření zjistili nižší úroveň schopností dovedností. Dále jsme také posuzovali, do jaké míry se liší úroveň koordinačních schopností neslyšících žáků od žáků nedoslýchavých.K vyšetření dětí se sluchovým postižením byla použita testová baterie pro diagnostiku nedostatků motorického projevu Movement Assessment Battery for Childern 2 (MABC-2).Testování probíhalo na ZŠ a MŠ pro žáky se sluchovým postižením v Plzni, a to na začátku a na konci prvního pololetí. Ve vymezeném časovém období jsme se snažili prostřednictvím cílených pohybových aktivit zdokonalit úroveň koordinačních schopnosti u testovaných dětí v hodinách tělesné výchovy. Již po prvním testování jsme postřehli motorickou jinakost u žáků se sluchovým postižením, a to zejména v oblasti rovnovážné.Po vstupním testování spadalo do zóny s minimálním rizikem vzniku koordinační poruchy pouze přibližně třetina žáků, po tříměsíční pohybové terapii již do této oblasti spadaly tři čtvrtiny examinovaných. Během pohybové intervence jsme zaznamenali další rozdíly mezi žáky neslyšícími a nedoslýchavými, konkrétně se potíže u neslyšících žáků nejvíce projevovaly v orientaci a rytmických cvičeních. Z našeho pozorování jsme si také povšimli rozdílů v psychice a reakcích žáků na nové situace.Díky kvalitativnímu a kvantitativnímu pozorování jsme došli k závěru, že v oblasti zaměřené na rovnovážné činnosti jsou potíže u žáků neslyšících nejvýraznější, a to zejména v oblasti statické rovnováhy.
Abstrakt EN: In presented paper we focus on problem of level of coordination by children with hearing impairment. It is obvious that coordination by individuals with this specific need is worsened, which influence their common daily activities. The aim of our study was testing and development of coordination abilities by children with hearing impairment. On the basis of entrance examination by test battery we determined and implemented movement intervention focused on areas, in which we found out lower level of abilities and skills. Next we evaluated, how different are the levels of coordination abilities of the deaf pupils and hard of hearing pupils.The Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2) for diagnostics of imperfections of motor performance was used to examine children with hearing impairment. Testing took place at Elementary school and kindergarten for pupils with hearing impairment in Pilsen at the beginning and at the end of the first term. During the period between testing we focused on improvement of the level of coordination abilities of tested children by means of targeted movement activities incorporated into physical education lessons. We believe that targeted movement therapy focused on the biggest problems in the coordination abilities of these children with special needs had a significant impact to the pupils´ final performance.During the movement intervention we noticed other differences between the deaf and hard of hearing pupils, namely the difficulties of the deaf pupils became evident in the orientation and rhythmic exercises. During our observations we also noticed differences in the mental state of pupils and their reactions to the new situations. On the basis of qualitative and quantitative observations, we conclude that the resultson the balance activities we observed problems by deaf pupils especially in static balance.
Klíčová slova

Zpět

Patička