Přejít k obsahu


The Issue of Healthcare Financing in Selected Countries

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., KLEPÁKOVÁ, A. The Issue of Healthcare Financing in Selected Countries. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens: WSEAS Press, 2013. s. 156 - 161. ISBN: 978-960-474-323-0 , ISSN: 2227-460X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Issue of Healthcare Financing in Selected Countries
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Adela Klepáková PhD.
Abstrakt CZ: Zdroje financování zdravotnictví jsou stále diskutovaným tématem kdykoliv, ať už v dávné minulosti stejně jako v současnosti. Je třeba si uvědomit, že nejen prostředky, ale i jejich efektivní využití by mělo být předmětem analýzy trhu zdravotnických služeb. Nicméně, navzdory skutečnosti, odkud zdroje pro financování zdravotní péče pocházej, by efektivní využití prostředků mělo být prioritou, které by měla být věnována náležitá pozornost. Každá země má specifické podmínky financování zdravotní péče, v závislosti na tom, zda se jedná spíše o typ sociálního státu, nebo zda daná země podporuje více liberální přístupy. Nejdůležitější roli v rámci soukromého financování hraje v Evropské unii soukromé zdravotní pojištění, samozřejmě v souvislosti s veřejnými zdroji jako jsou daně a povinné veřejné zdravotní pojištění. ý příspěvek je věnován vybraným aspektům těchto zdrojů a poukazuje na různorodost zdrojů používaných k financování zdravotní péče v evropských zemích.
Abstrakt EN: The sources of the healthcare financing are constantly discussed topic at any time, whether in the distant past as well as in the present. It is necessary to realize that not only the resources but also their effective use should be subject to analysis of the healthcare service market. However, despite of the fact where resources for financing healthcare come from it is priority that should be given to attention. Each country has specific funding conditions for healthcare, depending on whether it is more of a welfare state or if it supports more liberal approaches. The most important role of the private funding plays in the European Union the Private Health Insurance, in the context of public resources plays role the taxes and mandatory public health insurance. Presented contribution is devoted to selected aspects of these resources, which also points to the diversity of sources used for financing of healthcare in European countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička