Přejít k obsahu


Mezilidská komunikace jako prostředek osobnostního a sociálního rozvoje

Citace:
MIŇHOVÁ, J. Mezilidská komunikace jako prostředek osobnostního a sociálního rozvoje. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, 88 s. ISBN: 978-80-7435-191-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interpersonal communication as a means of personal and social development
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. ,
Abstrakt CZ: Publikace je zaměřena na problematiku komunikace z osobnostního a sociálního hlediska. Jednotlivé kapitoly se zabývají vlastnostmi a strukturou lidské komunikace, jejími druhy a poruchami se zvláštním zaměřením na aktuální a dosud plně neprozkoumaná témata, jako je mezikulturní komunikaci a virtuální formy komunikace. Zvláštní pozornost je věnována zásadám efektivní komunikace a jejich vlivům na kognitivní, osobnostní a sociální rozvoj člověka, zejména na vývoj jeho verbálních kompetencí, emocí, osobnostních postojů a preferování hodnot. Část textů se skládá z kapitol, které se týkají problematiky těžko zvládnutelných a problémových jedinců. Obsah závěrečných kapitol popisuje roli učitelek ve vývoji dětských specifických funkcí a specifik pedagogické komunikace včetně jejich mentálně hygienických aspektů.
Abstrakt EN: This publication is focused on issues of communication from personal and social point of view. The individual chapters deal with the characteristics and structure of human communication, its kinds and disorders with special focus on topical and not yet fully explored topics, such as intercultural communication and virtual forms of communication. It pays special attention to principles of effective communication and their effects on cognitive, personal and social development of a person, especially on development his or her verbal competentions, emotions, personal attitudes and preferences of values. A part of texts consist of chapter concerning issues of hardly managing and troubled individuals. The content of final chapters describes the role of female teachers in childrens specific functions development and specifics of pedagogical communication including their mental hygienic aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička