Přejít k obsahu


Fitness u osob se zrakovým postižením

Citace:
KNAPPOVÁ, V. Fitness u osob se zrakovým postižením. In Integrace - jiná cesta VI : sborník příspěvků ze semináře zaměřeného na oblast fittness a wellness osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 30-36. ISBN: 978-80-244-2954-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fitness for persons with visual disability
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Věra Knappová Ph.D.
Abstrakt CZ: Při praktické realizaci fitness programů s jedinci se zrakovým postižením postupujeme individuálně dle vstupní diagnostiky a druhu a stupně zrakové vady. Vyhýbáme se cvikům výrazně zvyšujícím krevní tlak a silové zátěži v nevhodných polohách. Pozornost naopak věnujeme nácviku základních hybných stereotypů, vyrovnávání svalových dysbalancí a rozvoji rovnováhových schopností. Při nácviku jednotlivých pohybových dovedností dbáme na jejich využitelnost v běžném životě či při specifických sportovních aktivitách, a to individualizovaně u každého jedince. Kromě klasického fitness tréninku vždy zařazujeme činnosti, které vedou ke zlepšení prostorové orientace a pohybové koordinace. Prostory a prostředí, ve kterých probíhají cvičení, musí být dostatečně osvětleny a neměla by zde být vysoká hlučnost prostředí, aby bylo možno optimálně zprostředkovat jedincům všechny důležité informace vedoucí k pochopení a správnému provedení požadované činnosti. Uváděné zákonitosti jsou nezbytným teoretickým východiskem pro pochopení a vedení tréninku s klienty se zrakovým postižením ve fitness. Musíme vždy dbát v rámci individuálních motorických kompetencí každého jedince na rozvoj co nejširší škály motorických schopností a dovedností, abychom vykompenzovali oslabení zrakového analyzátoru a udrželi co nejdéle co nejvyšší možnou motorickou úroveň jedince.
Abstrakt EN: The practical implementation of fitness programs to individuals with visual impairments proceed individually according input diagnosis and the type and degree of visual defects. We avoid exercises dramatically increases blood pressure, and force loads in awkward positions. On the contrary, we pay attention to the training of basic locomotive stereotypes, muscle imbalances and balancing the development of balance abilities. While practicing individual movement skills we ensure their usefulness in everyday life or in specific sports, and individualized for each individual. In addition to the classic fitness training always we include activities that lead to improved spatial orientation and movement coordination. Spaces and environments in which ongoing exercise must be sufficiently lit and should there be a high noise environment, in order to optimally convey to individuals all the relevant information required to understand and correctly perform the requested action. Reported laws are a necessary theoretical basis for understanding and leadership training to clients with visual impairments in fitness. We must always take into account the individual motor within the competence of each individual to develop the widest range of motor skills and abilities in order to compensate for the weakening of the visual analyzer and maintained as long as the highest possible level of individual motorics.
Klíčová slova

Zpět

Patička