Přejít k obsahu


Dokonalý jazyk v barokní scholastice: Poinsotův pojem logické analýzy

Citace:
HANKE, M. Dokonalý jazyk v barokní scholastice: Poinsotův pojem logické analýzy. Studia comeniana et historica, 2013, roč. 43, č. 89-90, s. 306-320. ISSN: 0323-2220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Perfect language in Baroque Scholasticism: Poinsot's concept of logical analysis
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Muzeum J.A.Komenského Uherský Brod
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku je prováděna rekonstrukce pojetí logiky Jana Poinsota obsažené v jeho kompendiu Cursus philosophicus thomisticus z hlediska jeho pojmu logické analýzy (resolutio). Výchozím předpokladem výzkumu je, že logická analýza je ústředním úkolem Poinsotovy logiky, která díky tomu poskytuje technické prostředky k vytvoření dokonale transparentního jazyka. V Cursus philosophicus jsou použity tři základní pojmy logické analýzy: 1. syntaktický pojem analýzy: resolutio jakožto explikace složených výrazů; 2. sémantický pojem analýzy: resolutio jakožto redukce obecných tvrzení na tvrzení singulární, resp. jako explikace podmínek pravdivosti a tvrditelnosti; 3. epistemologický pojem analýzy: resolutio jako axiomatizace na základě dedukce všech dokazatelných vět ze základních principů dané logické teorie. Teorie definice, "exponibilií", "supozie", deduktivní platnosti a poznání na základě důkazu budou interpretovány jako techniky logické analýzy, které přispívají k syntaktické, sémantické, logické a a epistemické transparenci dokonalého jazyka.
Abstrakt EN: John Poinsot's concept of logic from his compendium Cursus philosophicus thomisticus will be reconstructed in terms of his concept of logical analysis (resolutio) in the present paper. The fundamental perspective of the research will assume that logical analysis is the central issue of Poinsot's logic which thereby offers a technique of contriving a perfectly transparent language. Three basic concepts of logical analysis are endorsed in Cursus philosophicus: 1. the syntactic concept of analysis: resolutio as explication of compound expressions; 2. the semantic concept of analysis: resolutio as reduction of general statements to singular statements or as making their truth and assertability conditions explicit; 3. the epistemological concept of analysis: resolutio as axiomatisation through deducing all provable sentences from fundamental principles of the respective scientific theory. The theories of definition, exponibilia, suppositio, deductive validity, and demonstrative knowledge will be construed as techniques of logical analysis, contributing to syntactic, semantic, logical, and epistemic transparency of perfect languages.
Klíčová slova

Zpět

Patička