Přejít k obsahu


Otevřené otázky religionistického bádání o Ježíši z Nazareta a raném křesťanství

Citace:
FUNDA, O. Otevřené otázky religionistického bádání o Ježíši z Nazareta a raném křesťanství. Theologická revue, 2013, roč. 81, č. 1-2, s. 172-212. ISSN: 1211-7617
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Open Questions of the Religionistic Research on Jesus of Nazareth and on Early Christianity
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Autor přistupuje ke křesťanství nikoli jako loajální věřící, nýbrž jako akademik, který studuje křesťanství v kontextu historie a kultury vůbec. Striktně používá historicko-kritickou metodu, což ho přivádí k reformulaci důležitých otázek, jako například: Jaké byly okolnosti vzniku textů Nového Zákona? Co bylo reálným obsahem Ježíšova učení? Z jakých skupin vznikalo rané křesťanství? V této studii se autor koncentruje na tajemnou osobu oblíbeného učedníka, který se objevuje v Janově evangeliu.
Abstrakt EN: The author approaches Christianity not as a faithful believer but as an academic who studies it in the context of history and culture of mankind. He uses the historical-critical method strictly. It brings him to new formulations of important questions from his point of view, such as: What were the circumstances of the rise of NT texts? What was the real content of Jesus' teaching? Which groups did the early Christianity emerge from? In this study, author is concerned with enigmatic person of the beloved disciple who appears in the Gospel according to John.
Klíčová slova

Zpět

Patička