Přejít k obsahu


FE analysis of the role of the laminar junction in the mechanical response of an equine hoof

Citace:
VYCHYTIL, J., JANSOVÁ, M., KOCHOVÁ, P. FE analysis of the role of the laminar junction in the mechanical response of an equine hoof. In Computational Mechanics 2013 : 29th conference with international participation. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0282-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: FE analysis of the role of the laminar junction in the mechanical response of an equine hoof
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Petra Kochová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce je motivována nemocí schvácení kopyta, která způsobuje patologické změny v kopytě. Je navržen konečnoprvkový model kopyta koně obsahující všechny relevantní části jako např. kopytní kost, závěsný aparát, kopytní stěnu, prstní polštář, atd. Důraz je kladen zejména na závěsný aparát, který hraje klíčovou roli v mechanické odezvě kopyta. Je uvažován jako nelineární hyperelastický Ogdenův materiál. Jeho parametry jsou určeny z experimentu na reálné tkáni. Změnou těchto parametrů je studován vliv nemoci schvácení kopyta na jeho celkovou mechanickou odezvu.
Abstrakt EN: Motivated by the desease of laminitis which causes pathological changes in equine hooves, we propose a finite element model of equine hoof considering all relevant components such as distal phalanx, laminar junction, hoof wall, digital cushion, ...etc. Special attention is given to the laminar junction that plays a crucial role in the mechanical response of the hoof. It is considered as a nonlinear hyperelastic Ogden material. Its material parameters are identified from experiments with a real tissue. Varying these parameters, influence of the laminitis in terms of stiffness on the overall mechanical response is studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička