Přejít k obsahu


Analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu České republiky

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu České republiky. Plzeň : Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy a eGovernementu, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the current conception of morality, ethical and moral standards in the legal order of the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy a eGovernementu
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu ?Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření je zpracována analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu České republiky. Zpracování vychází ze stavu ke dni 30. září 2013 a zohledňuje rekodifikaci soukromého práva, která má vstoupit v účinnost 1. ledna 2014. Analýza se zabývá nejdříve základními pojmy, jako jsou etika, morálka, mravnost a právo, věnuje se vzájemným vztahům etiky, morálky a práva a jejich následné aplikací v praxi. Analýza zjišťuje také úroveň aplikace etických kodexů, které jsou zhmotněním firemní kultury, aplikací morálních norem a mají povahu interních normativních směrnic u vybraných profesí.
Abstrakt EN: Within the project " Training of employees on ethics and anti-corruption measures" is processed the analysis of contemporary conceptions of morality, ethical and moral standards in the legal order of the Czech Republic. Treatment is based on the state at 30 September 2013 and takes into account the re-codification of private law which has come into force on 1 January 2014. The analysis covers the first basic concepts such as ethics, morality, ethics and law, deals with the mutual relations of ethics, morality and law, and their subsequent application in practice . The analysis also determines the level of application of codes of conduct that are the materialization of corporate culture, the application of moral standards and have the nature of internal normative guidelines in selected professions.
Klíčová slova

Zpět

Patička