Přejít k obsahu


Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě

Citace:
LUPTÁK BURZOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, I., HEJNAL, O., RŮŽIČKA, M., TOUŠEK, L. Paměť a prostor: Reprezentační strategie společenstva vzpomínání v postindustriálním městě. Sociální studia, 2014, roč. 10, č. 4, s. 107-126. ISSN: 1214-813X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space of memory and space of places: representational strategies of a community of commemoration in a post-industrial city
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Petra Lupták Burzová Ph.D. , Bc. Ilona Dvořáková , Mgr. Ondřej Hejnal , PhDr. Michal Růžička Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se věnuje dnes již zaniklé dělnické kolonii Karlov, kterou v Plzni zbudovaly Škodovy závody počátkem druhého desetiletí 20. století. V textu studujeme toto dnes již neexistující místo, v kontextu transformujícího se urbánního prostoru průmyslové metropole, a jeho vztah k pamětnickým reprezentacím. Na základě dat z rozhovorů s pamětníky, zúčastněného pozorování komemorativních setkání a archivního výzkumu, zachycujeme vyjednávané změny v reprezentačních praktikách ?Karlováků?. Tak v textu zkoumáme dva Karlovy: Karlov vzpomínkový tak, jak je komemorován a utvářen původními obyvateli Karlova, kteří se jako společenství vzpomínání pravidelně scházejí, když retroaktivně konstruují Karlov jako smysluplné a ideální místo pro život v městském prostoru. Dále se věnujeme tomu, jak a proč se tento vzpomínkový Karlov brání tomu být ztotožňován se zbytkovým Karlovem, tj. s fyzickými a architektonickými pozůstatky komemorovaného místa.
Abstrakt EN: The article focusses on the former working-class neighbourhood Karlov, built at the beginning of the 20th century by Skoda Works in Pilsen. We study the nowadays non-existing place in the context of the transforming urban space of an industrial metropolis, and its relation to its collective (witness´) representations. Based on data from interviews with living contemporaries, participant observation during commemorative meetings and archival research, we study the negotiated changes in the representational strategies of "Karlovers." In the article we study two forms of Karlov: commemorative Karlov, as it is remembered and produced by the former inhabitants of Karlov during their regular meetings, when they retroactively construct Karlov as a meaningful place and an ideal for life in urban environment. Then we attempt to explain why is this commemorative Karlov resisting to being identified with the remaining Karlov, that is, with physical and architectonical remains of the commemorated place.
Klíčová slova

Zpět

Patička