Přejít k obsahu


Oborové kompetence výtvarné výchovy v diskurzu německy mluvících zemí

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Oborové kompetence výtvarné výchovy v diskurzu německy mluvících zemí. Kultura, umění a výchova, 2013, roč. 1, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN: 2336-1824
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Professional art competencies as a discourse of German speaking countries
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá soudobými vzdělávacími cíli, šancemi a charakteristikami pedagogiky umění v německy mluvících zemích, orientovanými ve smyslu dosahování kompetencí, a přínosem oboru ke všeobecnému vzdělávání. Rozvíjí českou terminologii v oblasti oborových kompetencí výtvarné výchovy. Do centra pozornosti staví především soudobý rakouský oborový diskurz v oblasti kurikulárních studií. Přináší informace o návrhu oborového standardu pracovní skupinou gymnaziálních učitelů a informace o reakci rakouských univerzit. Dále se věnuje paralelně probíhající diskuzi o nové maturitní zkoušce z VV na gymnáziích, tedy o možnosti prověřování oborových kompetencí. Na základě empirického předvýzkumu na rakouských gymnáziích přináší první výsledky kvalitativní analýzy vzdělávacího obsahu pozorovaného vyučování.
Abstrakt EN: The contribution discusses current educational objectives, opportunities and characteristics of art education in German-speaking countries, focused on the achievement of competencies and the contribution of this field to general education. It develops Czech terminology in the area of professional competencies in art education. The centre of attention is mainly based on contemporary Austrian specialized discourse in the field of curriculum studies. It provides information about proposals of professional standard by working group of grammar school teachers and information about response of Austrian universities. It also discusses the parallel discussion about new graduation exam from art education in secondary schools, as a possibility for examination of professional competencies. On the base of empirical pilot study in Austrian secondary schools provides the first results of qualitative analysis of the content of the observed lessons that illustrate the possibility of implementing new orientation of educational goals.
Klíčová slova

Zpět

Patička