Přejít k obsahu


Causality

Citace:
PEXIDR, K., DEMJANČUK, N. Causality. 1. vyd. Ely : Melrose Books, 2013, 309 s. ISBN: 978-1-908645-99-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Causality
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ely
Název zdroje: Melrose Books
Autoři: Karel Pexidr , Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk CSc.
Abstrakt CZ: Kauzální uvažování je standardním vyjádřením a nepostradatelným nástrojem lidského intelektu. Je založena na vlastnostech duševní činnosti, nebo přírodních jevů nezávislých na lidské bytosti? Monografie "Kauzalita" filozofických publicistů Karla Pexidra a Nikolaje Demjančuka je zaměřena na tuto hlavní otázku v kombinaci s dalšími problémy kauzality. Autoři v krátké historické části a v podrobnější analytické části ukazují, že bezprostřední sebe-evidence kauzality, jak je brána v našem každodenním životě, neodpovídá zdaleka hloubce a důležitosti filozofických problémů, které vznikají v důsledku kauzality.
Abstrakt EN: Causal thinking is a standard expression and an indispensable instrument of human intellect. Is it based on the properties of mental activity, or on natural events independent of human being? The monography "Causality" by philosophical publicists Karel Pexidr and Nikolaj Demjančuk is focused on this main question in combination with other problems of causality. The authors ow in a brief historical part, and in the more detailed analytical part, as well that the immediate self-evidence of causality, as it is accepted in our everyday life, doesn?t correspond by far to the profundity and to the importance of philosophical problems which arise due to causality.
Klíčová slova

Zpět

Patička