Přejít k obsahu


Regulační software chladícího zařízení

Citace:
JENÍČEK, Š., RONEŠOVÁ, A., PILEČEK, V., MAŠEK, B. Regulační software chladícího zařízení. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The control software of the cooling device
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Vít Pileček , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Při materiálově technických simulacích některých technologických procesů se vyskytují strmé gradienty v ochlazování materiálu. Dosažení přesných výsledků simulací závisí mnohdy právě na průběhu ochlazování, které je důležitou podmínkou pro přesný průběh modelu a dosažení identických struktur s reálným procesem. Vzhledem k tomu, že přirozeným chlazením materiálových vzorků na termomechanickém simulátoru nebylo možno pokrývat s dostatečnou přesností požadavky na ochlazovací procesy, bylo nutno vyvinout systém, který na základě chladícího programu spustí přívod chladicího media do ochlazovacích trysek a pomocí serv reguluje intenzitu chladícího procesu. Toto zařízení se sestává z mechanické části, elektronické části a ze softwarové části. Pro efektivní funkci regulačního softwaru chladicího zařízení jsou potřeba 3 softwarové moduly. První modul softwaru slouží slouží jako editor vlastního chladicího programu. Dále je možno v programu graficky zobrazit naprogramované hodnoty v grafu, ukládat a načítat naprogramované programy chlazení atd. Pro ulehčení programování je možné načíst požadovaný teplotní režim z MTS, podle kterých je pak programováno chlazení. Pro jednoduché programování v editoru byl stvořen vlastní programovací jazyk, který má příkazy opakování, skok na řádek programu, skok do programu, zavolání procedury atp. Editor má další funkce (krokování, hledání chyb, vložení řádku apod.), které usnadňují programování a ladění regulačního programu. Další modul slouží pro vlastní nahrání programu do regulačního zařízení. Předání regulačního programu mezi moduly funguje automaticky (ale vnitřně je předán v csv fotmátu). Tento modul provádí i kontrolu naprogramovaného regulačního programu. Poslední modul běží ve vlastním regulačním zařízení, které ovládá vlastní chlazení. Modul spustí přívod chladicího media s přesně definovaným průběhem intenzity do ochlazovacích trysek a tím reguluje intenzitu chladicího procesu.
Abstrakt EN: During material engineering simulations of some technological processes there are steep gradients when material is cooled. Attainment of accurate simulation results often depends on the process of cooling, which is an important condition for the exact course of the model andfor achievement of identical structures of the real process . Due to the fact that the natural cooling of material samples in the thermomechanical simulator was not possible to attain with sufficient precision requirements for the cooling process , it was necessary to develop a system on the basis of the cooling program, the system supplies the cooling medium to cooling nozzles and by the use of servo regulates the intensity of the cooling process. This device consists of a mechanical part, an electronic part and a software part . For effective cooling function control three software modules are needed. The first one serves as the editor of its own cooling program. It is also possible to graphically display the programmed values in the graph , store and retrieve cooling programs etc. For simple programming , it is possible to load the desired temperature regime of MTS according to which it is cooling itself programmed. For simple programming editor has created a programming language whicht has a command to repeat , jump on the line , jump into the program, call procedures , etc. Editor has more features (stepping , fading errors , inserting a row, etc.) that facilitate programming and debugging of the control program. Another module is used for the upload of the program to the control device . Transmission of the control program between the modules operate automatically (in csv fotmate ) . This module performs the control of the programmed control program. The last module runs in its own control device that controls its own cooling. This module starts to supply the cooling medium with a well-defined course of intensity into the cooling noozles and regulates the intensity of the cooling process.
Klíčová slova

Zpět

Patička