Přejít k obsahu


Case Study: Optimizing of capacity utilization of machines in the production process variants

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M., JANUŠKA, M. Case Study: Optimizing of capacity utilization of machines in the production process variants. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Rome: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 1513-1519. ISBN: 978-0-9860419-1-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Case Study: Optimizing of capacity utilization of machines in the production process variants
Rok vydání: 2013
Místo konání: Rome
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Martin Januška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Obsahem článku je představení případové studie na optimalizaci plánu výroby, kdy je možné pro zpracování jednotlivých kroků technologického postupu využít více pracovišť. Cílem případové studie je optimalizovat plán výroby tak, aby došlo ke snížení nákladů a průběžné doby výroby a navýšení využití kapacit. Nejprve je uvedeno uvedení do problematiky a zdůvodnění tvorby simulačního modelu. Dále je popsáno zadání simulačního modelu, postup jeho tvorby, nastavení optimalizace a vyhodnocení modelu. Závěrem jsou uvedeny přínosy vytvořeného modelu a další postup prací.
Abstrakt EN: Contents of this article is to present a case study on the optimization of the production plan, when it is possible for the individual processing steps take advantage of the technological process multiple workplaces. A case study is to optimize the production plan in order to reduce the cost and lead time of production and increase capacity utilization. First mentioned introduction to the topic and justification for the creation of simulation models. The following describes the input simulation model, the process of its creation, optimization settings and evaluation model. In the end the benefits of the model and further work.
Klíčová slova

Zpět

Patička