Přejít k obsahu


SIMULATION OPTIMIZER AND OPTIMIZATION METHODS TESTING ON DISCRETE EVENT SIMULATIONS MODELS AND TESTING FUNCTIONS

Citace:
RAŠKA, P., ULRYCH, Z., HOŘEJŠÍ, P. SIMULATION OPTIMIZER AND OPTIMIZATION METHODS TESTING ON DISCRETE EVENT SIMULATIONS MODELS AND TESTING FUNCTIONS. In Proceedings of the European Modeling and Simulation Symposium. Genova: DIME Universita, 2013. s. 50-59. ISBN: 978-88-97999-22-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SIMULATION OPTIMIZER AND OPTIMIZATION METHODS TESTING ON DISCRETE EVENT SIMULATIONS MODELS AND TESTING FUNCTIONS
Rok vydání: 2013
Místo konání: Genova
Název zdroje: DIME Universita
Autoři: Ing. Pavel Raška Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. , Ing. Petr Hořejší Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá testováním vybraných optimalizačních metod pužitých při optimalizaci specifikovaných účelových funkcí tří diskrétních simulačních modelů a čtyř vybraných testovacích funkcí. Vyvinutý simulační optimalizátor využívá modifikovaných optimalizačních metod, které automaticky nastavují vstupní parametry simulačního modelu. Náhodné prohledávání, horolezecký algoritmus, zakázané prohledávání, lokální prohledávání, Downhill Simplex, simulované žíhání, diferenciální evoluce a evoluční strategie byly modifikovány pro účely využití na diskrétních simulačních modelech. Další část aplikace je zaměřena na testování implementovaných optimalizačních metod. Byly navrženy evaluační techniky, které vyjadřují úspěch optimalizačních metod z různých pohledů. Tyto techniky využívají vypočtené charakteristiky pomocí krabicových grafů ze sérií optimalizačních experimentů.
Abstrakt EN: The paper deals with testing of selected optimization methods used for optimization of specified objective functions of three discrete event simulation models and four selected testing functions. The developed simulation optimizer uses modified optimization methods which automatically adapt input parameters of discrete event simulation models. Random Search, Hill Climbing, Tabu Search, Local Search, Downhill Simplex, Simulated Annealing, Differential Evolution and Evolution Strategy were modified in such a way that they are applicable for discrete event simulation optimization purposes. The other part of the application is focused on testing the implemented optimization methods. We have proposed some evaluation techniques which express the success of the optimization method in different ways. These techniques use calculated box plot characteristics from the series of optimization experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička