Přejít k obsahu


Uživatelé účetní závěrky malých a středních podniků

Citace:
HINKE, J., ČERMÁKOVÁ, H. Uživatelé účetní závěrky malých a středních podniků. In Obchod a finance. Praha: ČZU, 2013. s. 58-63. ISBN: 978-80-213-2383-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Userts of finacial statements of samll and medium enterprises
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČZU
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Helena Čermáková Ph.D.
Abstrakt CZ: Základní funkcí finančního účetnictví je poskytnout všem jeho uživatelům spolehlivá data, nejen pro hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu v minulosti, ale i pro schopnost učinění správných rozhodnutí v budoucnosti, tzn. k predikci budoucího stavu hospodaření. Je zřejmé, že všechny informační požadavky uživatelů nemohou být uspokojeny plnou měrou. Za jednu ze základních odlišností účetních systémů lze proto označit vymezení primárních uživatelů účetních výkazů a tomu přizpůsobený vzhled a obsah účetních výkazů. Tento příspěvek má za cíl identifikovat uživatele dat finančního účetnictví malých a středních podniků v ČR, klasifikovat transformace účetních dat prováděných za účelem informování různých skupin uživatelů a predikovat směr vývoje účetního výkaznictví malých a středních podniků.
Abstrakt EN: The basic function of accounting is to provide reliable data for all its users, not only for the evaluation of the performance of a business entity in the past, but also for the ability to make the right decisions in the future to predict the future state of the economy. It is obvious that all of the information requirements of users cannot be fulfilled. As one of the fundamental differences in the accounting systems it can therefore identify the definition of the primary users of financial statements and customize the appearance and content of the financial statements. This paper aims to identify the users of financial accounting data for small and medium-sized enterprises in the Czech Republic, classify accounting data transformations performed in order to inform different groups of users and to predict the trend of financial reporting small and medium enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička