Přejít k obsahu


Účetní výkaznictví environmentálních a sociálních aspektů v podnikové praxi

Citace:
HINKE, J., ZBORKOVÁ, J. Účetní výkaznictví environmentálních a sociálních aspektů v podnikové praxi. In Vývojové trendy v zemědělství. Praha: Czech University of Life Sci Prague, Fac Econ & Management, 2013. s. 403-414. ISBN: 978-80-213-2419-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial reporting of environmental and social aspects in business practice
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Czech University of Life Sci Prague, Fac Econ & Management
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Zborková
Abstrakt CZ: Jestliže podnik poskytne udržitelný rozvoj jako svůj strategický cíl musí řešit otázku, jak měřit firemní udržitelnosti , jak to ve skutečnosti bylo dosaženo, ale také, jak to efektivně řídit . Je třeba sbírat , zaznamenávat , analyzovat a šířit relevantní informace o environmentální a sociální výkonnosti a jejich vlivu na ekonomickou výkonnost podniku na . Je důležité, aby tyto potřeby byly upraveny prostřednictvím účetního systému , který by měl způsobit, ekonomické důsledky environmentálních a sociálních aspektů podnikání . Teoretický rámec této práce je založen na porovnání prací různých autorů v účetnictví pro udržitelný rozvoj podnikání . Papír bude především prezentovat výsledky výzkumu o finanční výkaznictví environmentálních a sociálních aspektů podnikatelského prostředí v České republice . Na základě výzkumu se skládá z dotazníkového šetření provedeného na vzorku 100 podniků různých velikostí Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského regionu . V dotazníkovém šetření byly zkoumány metody vykazování environmentálních a sociálních aspektů činnosti a způsoby sledování environmentálních přínosů a nákladů v účetním systému podniků České republiky . Odpovědi respondentů byly statisticky analyzovány a prezentovány jak slovně a graficky . Výsledky průzkumu poskytují zajímavé poznatky v kategorii malých a středních podniků a velkých podniků .
Abstrakt EN: If an enterprise provides a sustainable development as its strategic goal must address the question of how to measure corporate sustainability, how to it really achieved, but also how to it effectively manage. It is necessary to collect, record, analyze and disseminate relevant information about the environmental and social performance and their impact on the economic performance of the enterprise. It is important that these needs were adapted by an accounting system, which should render the economic consequences of environmental and social aspects of the business. The theoretical framework of this paper is based on a comparison of theses various authors in the accounting for sustainable business development. The paper will mainly present the results of research on financial reporting of environmental and social aspects of the business environment in the Czech Republic. Based on research consists of a questionnaire survey carried out on a sample of 100 enterprises of different sizes Pilsen, Karlovy Vary and South Region. A questionnaire survey were investigated methods reporting environmental and social aspects of business and ways of monitoring environmental benefits and costs in the accounting system of enterprises Czech Republic. The respondents' answers were statistically analyzed and are presented both verbally and graphically. The results of the survey provide interesting findings in the category of small and medium enterprises, and large enterprises.
Klíčová slova

Zpět

Patička