Přejít k obsahu


Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the Czech Republic

Citace:
HINKE, J., STÁROVÁ, M. Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the Czech Republic. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 5, č. 4, s. 77-89. ISSN: 1804-1930
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Marta Stárová Ph.D.
Abstrakt CZ: Česká národní právní úprava účetnictví není harmonizována s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS). Kvůli tomuto faktu, všechny finanční výkazy sestavené podle české právní úpravy jsou neporovnatelné s výkazy sestavenými dle IFRS. Mezinárodní uživatelé účetních informací, např. potenciální investoři, mají tudíž problem získat potřebné informace. Článek analyzuje oceňování, účetní zachycení a vykazování biologickch aktiv a zemědělské produkce dle obou účetních systémů. Ilusturuje základní rozdíly a vysvětluje jejich vliv na informace vykázané ve finančních výkazech. Na základě případové studie článek doporučuje jak implementovat IFRS principy do účetního systému podniků v České republice. Autoři doporučují používat členění výkazu zisku a ztráty dle účelového členění, které není v České republice běžně užíváno. Výsledky výzkumu ukazují na možné změny v právní úpavě účetnictví a daní České republiky, které by mohly vest k ?věrnějšímu a poctivějšímu obrazu? poskytovaných účetních informací. Předložené návrhy by měly posloužit tomu, aby informace poskytované finančními výkazy sestavenými dle české právní úpravy byly identické z informacemi ve výkazech sestavených dle principů IFRS. Oproti této snaze, výsledky dotazníkového šetření ukázaly skepticismus ekonomů zemědělských podniků k použití reálné hodnoty jako oceňovací báze biologickcých aktiv a zemědělské produkce.
Abstrakt EN: The Czech national law regulating accounting is not harmonized with International Financial Reporting Standards (IFRS). Because of this, all financial statements compiled according to Czech regulations are not comparable with IFRS statements. International users of accounting information, e.g. potential investors, therefore have problems to find valid information. This article analyzes the evaluation, accounting recording, and reporting of biological assets and agricultural produce in both accounting systems. It illustrates the principal differences, and explains their impact on financial statements information. Based on a case study, the paper recommends how to implement IFRS principles to the accounting system in Czech agriculture enterprises. The authors recommend using income statements with expenses by function, which is not commonly used by Czech entities. The research findings indicate possible changes in the Czech accounting and tax laws, which may lead to a ?more true and fair view? of provided accounting information. The proposals should cause that accounting information provided by financial statements compiled according to Czech law would be identical with accounting information in compliance with IFRS principals. A questionnaire survey revealed scepticism of economists agricultural companies to use fair value as the measurement basis for biological assets and agricultural produce.
Klíčová slova

Zpět

Patička