Přejít k obsahu


Implementace IAS 41 do účetního výkaznictví podniků České republiky

Citace:
HINKE, J. Implementace IAS 41 do účetního výkaznictví podniků České republiky. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2013, 115 s. ISBN: 978-80-7211-456-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: IAS 41 Implementation in Financial Reporting of Czech Republic enterprises
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená monografie se zabývá problematikou implementace řešení standardu IAS 40, resp. Oddílu 20 IFRS for SME do praxe podniků zabývající se zemědělskou činností. Jedná se o podniky, jež disponují biologickými aktivy a zemědělskou produkcí. Rešeršní část publikace analyzuje jednotlivé aspekty pojetí biologických aktiv a zemědělské produkce dle IAS/IFRS, IFRS for SME a dle účetních předpisů ČR v rovině klasifikace, oceňování, účtování a zveřejňování. Výzkumná část monografie obsahuje výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo monitorování problémů spojených s přechodem na řešení oceňování, účtování a vykazování dle IAS 41 ? Zemědělství u zemědělských společností (většinou střední velikosti ? akciových společností, případně společností s ručením omezeným, družstev apod.). Třetí část publikace je pokusnou implementací řešení oceňování, účtování a zveřejňování biologických aktiv a zemědělské produkce dle IAS 41 do podmínek zemědělské praxe České republiky. Z výsledků výzkumu a zkušební implementace IAS 41 byly formulovány závěry týkající se zavedení reálné hodnoty pro ocenění biologických aktiv a zemědělské produkce spolu s návrhem způsobu účtování a zveřejňování takto oceněných majetkových složek.
Abstrakt EN: The submitted monograph deals with the implementation of the solution to IAS 40, or more precisely Section 20 of the IFRS for SMEs in the practice of agribusinesses. These are businesses that have and manage biological assets and agricultural production. The search part of the publication analyses various aspects of the concept of biological assets and agricultural production according to the IAS/IFRS, the IFRS for SMEs and according to the Czech accounting standards in terms of classification, valuation, accounting and disclosure. The research part contains the results of a questionnaire survey whose aim was to assess the problems associated with the transition to valuation, accounting and reporting solving according to IAS 41 ? Agriculture of agricultural companies (mostly of medium size ? jointstock companies, or else limited liability companies, cooperatives, or similar). The third part of the publication tentatively implements solutions to the valuation, accounting and disclosure of biological assets and agricultural production in accordance with IAS 41 in terms of agricultural practices in the Czech Republic. The conclusions concerning the introduction of fair value valuation of biological assets and agricultural produce along with the proposed method of accounting for recognition and disclosure of so valued equity components have been drawn from the results of the research and trial implementation of IAS 41.
Klíčová slova

Zpět

Patička