Přejít k obsahu


"Jaké dobro nám doporučuješ? - Svobodu." Komenského politické ideály - utopie tehdy i nyní?

Citace:
KUMPERA, J. "Jaké dobro nám doporučuješ? - Svobodu." Komenského politické ideály - utopie tehdy i nyní?. Studia Comeniana et historica, 2013, roč. 43, č. 89-90, s. 4-19. ISSN: 0323-2220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: „What Kind of Good do You Recommend Us? – Freedom.“ Comenius´s Political Ideals – Utopias…Then and Now?
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. PhDr. Jan Kumpera CSc. ,
Abstrakt CZ: Český reformátor a myslitel Jan Amos Komenský (Comenius) věnoval své úsilí nalezení východiska ze vzdělávacích, náboženských a také politických labyrintů světa. Ačkoliv je hlavní projekt na nápravu lidstva byl úzce spojen s reformami vzdělání a školství, věnoval také velkou pozornost klíčovým otázkám lidské společnosti: SVOBODĚ, IDEÁLNÍ POLITICKÉMU USPOŘÁDÁNÍ a MÍRU. Otázku svobody spojoval Komenský – také proto, že byl vůdcem českého evangelického exilu – zprvu zejména s náboženskou svobodou a konfesionální tolerancí. Postupně ale začal akcentovat i další aspekty svobody (občanskou a filozofickou). Co se týče poltického ideálu, preferoval Komenský tzv. smíšenou ústavu, kombinaci nejlepších prvků tří hlavních státních forem: monarchie dává sílu sjednocující, aristokracie sílu shromažďující a demokracie sílu rozprostírající. Studie dále sleduje postupný vývoj Komenského plánů na mírovou spolupráci. Ve svém stěžejním díle Panorthosia (Všenáprava) dospěl k názoru, že zavrhnout je třeba všechny války a konflikty nutno řešit organizovaným a promyšleným vyjednáním. Pro tento účel navrhoval zřídit světovou unii států, kde by se všechny rozepře řešily bez válek prostřednictvím mezinárodního mírového osudu.
Abstrakt EN: The Czech reformer and thinker Jan Amos Comenius (Komenský) dedicated his endeavour for finding the way out from educational, religious and also political labyrinths of the world. Although his main project for improvement of mankind was closely associated with educational reforms, he paid also great attention to crucial questions of human social life and cooperation: FREEDOM, IDEAL POLITICAL SYSTEM and PEACE. As for freedom Comenius – also as a leader of Czech Protestant exile – first concentrated his efforts towards religious liberty. Gradually he began to accent other aspects of freedom (civil and philosophical liberty). Concernig political ideals, Comenius preferred the so called mixed constitution, a combination of best qualities of the main state forms: monarchy (uniting power), aristocracy (gathering power) and democracy (distributing power). The study pursues further a gradual development of Comenius´s plans for peaceful cooperation. In his crucial work Panorthosia (The Universal Reform) he came to the conclusion that all wars had to be rejected and conflicts to be solved by organized and sophisticated negotiations. For this purpose he suggested a world union of nations where disputes would be solved without wars by an internationl peace court.
Klíčová slova

Zpět

Patička