Přejít k obsahu


Designing Q&P Process for Experimental Steel with 0.47 % Carbon Content

Citace:
PILEČEK, V., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Designing Q&P Process for Experimental Steel with 0.47 % Carbon Content. In Advanced Materials Research. Durnten-Zurich, Switzerland: Scientific.Net Materials Science and Engineering, 2014. s. 257-261. ISBN: 978-3-03835-014-9 , ISSN: 1022-6680
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Designing Q&P Process for Experimental Steel with 0.47 % Carbon Content
Rok vydání: 2014
Místo konání: Durnten-Zurich, Switzerland
Název zdroje: Scientific.Net Materials Science and Engineering
Autoři: Ing. Vít Pileček , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Q-P (Quenching and Partitioning) proces představuje nekonvenční způsob tepelného zpracování vysokopevných nízkolegovaných ocelí, jehož aplikací lze dosáhnout vhodné kombinace vysoké meze pevnosti při zachování dostatečné tažnosti. Těchto vlastností je dosaženo díky unikátní martenzitické struktuře obsahující určitý podíl stabilizovaného zbytkového austenitu. Přítomnost zbytkového austenitu přispívá ke zlepšení plastických vlastností jinak křehké martenzitické struktury. Podíl a míra stability zbytkového austenitu je ovlivněna především parametry Q-P procesu a vhodnou strategií legování. Optimální mechanické vlastnosti jsou dosaženy nejenom správnou volbou parametrů zpracování, ale i vhodnou legovací strategií. Pro experimentální program byla vybrána ocel s obsahem uhlíku 0,47% legovaná křemíkem, manganem a chromem. Cílem experimentu byla optimalizace parametrů tepelného zpracování tak, aby byla získána mez pevnosti přes 2000 MPa při dosažení tažnosti alespoň 10%. V prvním kroku byla zjištěna vhodná teplota austenitizace. Ve druhém byl zjišťován vliv různé teploty zakalení i vliv rychlosti ochlazování na vývoj struktury. Ve třetím kroku byl zkoumán vliv zvýšené teploty přerozdělení na podporu stabilizace zbytkového austenitu. Úpravou jednotlivých parametrů bylo dosaženo meze pevnosti překračující 2300 MPa při zachování tažnosti 8 %.
Abstrakt EN: The Q&P process (Quenching and Partitioning) is a heat treating method for high-strength low-alloyed steels. It delivers the desired combinations of high strength and adequate ductility. These properties are achieved thanks to the unique martensitic microstructure with a certain volume fraction of stable retained austenite. Retained austenite imparts plasticity to the otherwise brittle martensitic structure. Optimum mechanical properties are achieved by using correct processing parameters and chemistry of the material. The experimental material was a steel with 0.47 % carbon alloyed with silicon, manganese and chromium. The purpose of the effort was to optimise the heat treating parameters in order to obtain a strength level above 2000 MPa and an elongation of no less than 10%. In the first step, the appropriate austenitizing temperature was identified. In the second, effects of various quenching temperatures and cooling rates on the microstructure evolution were explored. In the third, the impact of raising the partitioning temperature on stabilization of retained austenite was examined. Adjustment of the parameters led to a strength of more than 2300 MPa and an elongation of 8 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička